THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN THE SHADOW OF PANDEMIC RESTRICTIONS

Authors

  • Māris Intlers Mg.iur., Daugavpils Universitātes doktorants, zvērināts advokāts
  • Kristaps Mikoss Mg. iur., zvērināta advokāta palīgs

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i93.6732

Keywords:

Covid-19, litigation, oral hearing, the right to defence, the right to legal counsel, the principle of publicity

Abstract

The spread of Covid-19 virus infection, in 2020 Latvian legislator adopted several legal norms expanding the possibilities of courts to hear the case in written proceedings or videoconferencing at the expense of restrictions to the oral hearing in presence of the parties. The authors argue why the application of these restrictions, set out in the Covid-19 Infection Control Act (in Latvian – “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums”) may result in human rights violations, and make suggestions for better regulation so that the fight to protect public health is not conducted at the expense of unreasonable restrictions on the right to a fair trial and privacy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kriminālprocesa likums (01.10.2005., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 05.03.2021.). Latvijas Vēstnesis Nr. 74, 2021. https://likumi.lv/ta/id/107820 (skatīts 07.09.2021.).

Meikališa, Ā. (2019) Kriminālprocesa likuma 140. panta komentārs. Grām: Kriminālprocesa likuma komentāri A. daļa (2019). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 473 lpp.

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Latvijas Republikas likums. (22.12.2020.). Latvijas Vēstnesis, 247A, OP 2020/247A.2 Grozīto pantu sākotnējā redakcija bija spēkā no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 22.decembrim.

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Latvijas Republikas likums. (31.03.2021.). Latvijas Vēstnesis, 63A, OP numurs: 2021/63A.1. Spēkā kopš 01.04.2021.

Tiesu administrācijas uzturētajā interneta vietnē publicētajās Vadlīnijās Microsoft Teams izmantošanai tiesas sēžu organizēšanā rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās tiek ieteikts rīkot tiesas sēdes pārtraukumu, lai advokāts varētu sazināties ar klientu, izmantojot citu saziņas kanālu (2021). https://tiesas.lv/aktualitates/vadlinijas-microsoft-teams-izmantosanai-tiesas-sezu-organizesana-rajona-pilsetu-tiesas-un-apgabaltie-9928 (skatīts 14.09.2021.).

Latvijas oficiālā statistika. Centrālā statistikas pārvaldes statistika (2021). https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/ (skatīts 14.09.2021.).

McKeever, Gráinne (2020). Barriers to Participation for Litigants in Person in Remote Court Hearings (May 21, 2020). https://ssrn.com/abstract=3609885 (skatīts 14.09.2021.).

Likumprojekts Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, likumprojekta anotācija (2020). http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/74C10BD43ADA54C5C2258625003C9731?OpenDocument#B (skatīts 16.09.2021.).

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Sakhnovskiy v. Russia [GC], No. 21272/03, 2 November 2010, 98. Šis un turpmāk citētie spriedumi ir pieejami Eiropas Cilvētiesību tiesas spriedumu tiešsaistes datu bāzē: https://hudoc.echr.coe.int/ (skatīts 16.09.2021.).

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi lietās S. v. Switzerland, 12629/87;13965/88 [1991] ECHR 54 (28 November 1991) para 48; Brennan v. the United Kingdom, no. 39846/98, ECHR 2001-X 16 October 2001, 58.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, ECHR 2005-IV 12 May 2005, 135.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Sakhnovskiy v. Russia, 28, 106.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Altay v. Turkey (no. 2), no. 11236/09, 9 April 2019, 49.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums apvienotajās lietās Grande Stevens and Others v. Italy, nos. 18640/10 and 4 others, 4 March 2014, 121-122.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietās B. and P. v. the United Kingdom, nos. 36337/97 and 35974/97, ECHR 2001-III 24 April 2001, 37.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Burden v. the United Kingdom [GC], no. 13378/05 29 April 2005, 33.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Döry v. Sweden, no. 28394/95, 12 November 2002, 37.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Ekbatani v.Sweden Series A no. 134, 26 May 1988, 67-70, kā arī plašāk Hermi v. Italy, no. 18114/02, ECHR 2006-XII 18 October 2006, 65-66.

Council of Europe. Notifications under Article 15 of the Convention in the context of the COVID-19 pandemic: Notification - JJ9012C Tr./005-225 - 16 March 2020. https://rm.coe.int/16809ce9f2 (skatīts 27.09.2021.). .Notification JJ91572C Tr./005-272 https://rm.coe.int/1680a0d467 https://rm.coe.int/16809ce9f2 (skatīts 27.09.2021.).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta atziņas par tiesiskā regulējuma saistībā ar Covid-19 izplatību valstī piemērošanu (05.08.2020.-05.08.2021.). Apkopojums. https://www.at.gov.lv/files/uploads/files/6_Judikatura/Tiesu_prakses_apkopojumi/2021/Covid-19%20lemumi_KLD_apkopojums_12_08_2021_.docx (skatīts 27.09.2021.).

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus lietās Reinprecht v. Austria (2005). no. 67175/01 ECHR 2005-XII, 15 November 2005, 31; A. and Others v. the United Kingdom [GC], no. 3455/05, 19 February 2009, 204.

Citron, Danielle Keats & Chesney, Robert Deep Fakes (2019): A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security, 107 California Law Review 1753. Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3213954 (skatīts 16.09.2021.).

Tiesu administrācija. Pieslēgšanās instrukcija lietas dalībniekiem tiesas sēdei Microsoft Teams platformā (2021). https://tiesas.lv/Media/Default/dokumenti/Teams_instrukcija_08_12_2020.pdf (skatīts 27.09.2021.).

Downloads

Published

08.01.2024

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Intlers, M., & Mikoss, K. (2024). THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN THE SHADOW OF PANDEMIC RESTRICTIONS. Administrative and Criminal Justice, 1(93), 12-17. https://doi.org/10.17770/acj.v1i93.6732