ADMINISTRATIVE OFFENCE PROCEEDINGS IN INSTITUTION

Authors

  • Inara Ziemele Mg. iur., Mg. sc. ing., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante, Rīga

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i93.6730

Keywords:

administrative offence proceedings, a building authority, an official, a building inspector, evidence of an administrative offence, justified decision

Abstract

Law on Administrative Liability and amendments of sectoral laws came into force on 01.07.2020. and decentralized the rules on administrative liability law. From 01.07.2020. administrative offences, penalties and offence proceedings in construction are stipulated in Construction Law. The aim of paper is to summarize and analyse the main information about administrative offence proceedings in an institution, so that not only performed procedural actions of the institution, but also the rights of persons who participate in administrative offence proceedings would be observed in order to reduce the possibility to contest the decisions taken by an institution. The work is based on administrative offence proceedings in the building authority, but the review can also be useful in other sectors. In order to achieve set goals, the author reviewed the regulatory enactments regulating the researched issue, published sources and information available on the internet, which was published until 03.12.2021. There are summarized and analyzed researched information and put forward conclusions. The main conclusion shows that it is important not only to perform procedural actions within the time limits prescribed by the Law on Administrative Liability, but also justify decisions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Inara Ziemele, Mg. iur., Mg. sc. ing., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante, Rīga
    INARA ZIEMELE was born in Riga, Latvia and graduated from Riga Technical University: in 2007 and got Bachelor`s degree and qualification of engeneer in civil engineering; in 2010 and got Master`s degree in civil engineering. Inara graduated from Turiba University: in 2011 and got Bachelor`s degree in Law Science; in 2013 and got Master`s degree in Law Science and qualification of Lawyer. Currently she is Turiba University doctoral student in Law Science. Inara works as head building inspector at the building authority of Salaspils novads from 2015. She worked as building inspector at the building authorities: of Riga from 2012 till 2015 and of Jurmala from 2007 till 2011. The research of Doctoral thesis is Responsibility in Construction. E-mail: ziemele.inara@inbox.lv

References

Tieslietu ministrija (01.07.2020.). Skaidrojošs video par jauno administratīvās atbildības sistēmu (vebinārs). Jurista Vārds. Jaunumi. Iegūts 03.12.2021. no https://juristavards.lv/zinas/276856-skaidrojoss-video-par-jauno-administrativas-atbildibas-sistemu.

Būvniecības likums. Pieņemts 09.07.2013. Publicēts Latvijas Vēstnesis, 146, 30.07.2013. OP numurs: 2013/146.1. Ar grozījumiem līdz 19.08.2021.

Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. (2021). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 209.lpp. (380 lpp.).

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Briede, J., Danovskis, E., Kovaļevska, A. (2016). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 212 lpp. (352 lpp.).

Danovskis, E. (2019). Administratīvās atbildības likuma pamatnoteikumu svarīgākās nostādnes. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums “Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva”. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 466.lpp. (460.–467.lpp.). Iegūts 03.12.2021. no https://doi.org/10.22364/juzk.77.49.

Krastiņš U. (2021). Par prettiesiskuma saistību ar vainu krimināltiesībās. Jurista Vārds. 20.04.2021. Iegūts 03.12.2021. no https://news.lv/Jurista_vards/2021/04/20/par-prettiesiskuma-saistibu-ar-vainu-kriminaltiesibas.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Pieņemts 07.12.1984. Publicēts: Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs 20.12.1984. Nr.51. Pēdējie grozījumi 05.06.2020. (zaudējis spēku).

Būvniecības likums. Pieņemts 09.07.2013. Publicēts Latvijas Vēstnesis, 146, 30.07.2013. OP numurs: 2013/146.1. Ar grozījumiem līdz 19.08.2021.

Grozījumi Būvniecības likumā. Pieņemts 21.11.2019. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248A, 10.12.2019. OP Nr.2019/248A.5. Anotācija. Anotācijas I sadaļas, 2. ailes 1. daļa. Iegūts 03.12.2021. no http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/5DC678A5CFA03DAEC2258382002FAFE6?OpenDocument.

Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. (2021). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 228. lpp. (380 lpp.).

Būvniecības likums. Pieņemts 09.07.2013. Publicēts Latvijas Vēstnesis, 146, 30.07.2013. OP numurs: 2013/146.1. Ar grozījumiem līdz 19.08.2021.

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi (2020). Danovska, E. un Kūtra, G. zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 382.lpp. (637 lpp.).

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. (2021). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 229.lpp. (380 lpp.).

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi (2020). Danovska, E. un Kūtra, G. zinātniskajā redakcijā (2020). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 390.lpp.

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi (2020). Danovska, E. un Kūtra, G. zinātniskajā redakcijā (2020). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 385.-386.lpp.

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Būvniecības likums. Pieņemts 09.07.2013. Publicēts Latvijas Vēstnesis, 146, 30.07.2013. OP numurs: 2013/146.1. Ar grozījumiem 19.08.2021.

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi (2020). Danovska, E. un Kūtra, G. zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 382.lpp. (637 lpp.).

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Pieņemts 07.12.1984. Publicēts: Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs 20.12.1984. Nr.51. Pēdējie grozījumi 05.06.2020. (zaudējis spēku).

Likumprojekta „Administratīvo pārkāpumu procesa likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Anotācijas I sadaļas 4. ailes 4. punkts. Iegūts 03.12.2021. no http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/8F85FC1AE272C759C2257D8E004788AD?OpenDocuments.

Laveniece-Straupmane N. (2020). Jaunais Administratīvās atbildības likums: aktuālie piemērošanas jautājumi. Jurista Vārds, 30.06.2020. Iegūts 03.12.2021. no https://news.lv/Jurista_vards/2020/06/30/jaunais-administrativas-atbildibas-likums-aktualie-piemerosanas-jautajumi.

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Laveniece-Straupmane N. (2020). Jaunais Administratīvās atbildības likums: aktuālie piemērošanas jautājumi. Jurista Vārds, 30.06.2020. Iegūts 03.12.2021. no https://news.lv/Jurista_vards/2020/06/30/jaunais-administrativas-atbildibas-likums-aktualie-piemerosanas-jautajumi.

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Būvniecības likums. Pieņemts 09.07.2013. Publicēts Latvijas Vēstnesis, 146, 30.07.2013. OP numurs: 2013/146.1. Ar grozījumiem līdz 19.08.2021.

Grozījumi Būvniecības likumā. Pieņemts 21.11.2019. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248A, 10.12.2019. OP Nr.2019/248A.5. Anotācija. Anotācijas I sadaļas 2. ailes 2. daļa. Iegūts 03.12.2021. no http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/5DC678A5CFA03DAEC2258382002FAFE6?OpenDocument.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Pieņemts 07.12.1984. Publicēts: Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs 20.12.1984. Nr.51. Ar grozījumiem 05.06.2020. (zaudējis spēku).

Būvniecības likums. Pieņemts 09.07.2013. Publicēts Latvijas Vēstnesis, 146, 30.07.2013. OP numurs: 2013/146.1. Ar grozījumiem līdz 19.08.2021.

Administratīvās atbildības likums, 16. panta otrā un trešā daļa. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Ziemele I. (2019). Administrative responsibility for unauthorised construction in Republics of Lithuania and Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University, 11.04.-12.04.2019., Issue 61, p., 224. lpp. (221-227.lpp.). Iegūts 03.12.2021. no: http://web.a.ebscohost.com.

Ministru kabineta 04.02.2013. rīkojums Nr.38 “Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”. Pieņemts 04.02.2013. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 05.02.2013. OP Nr.2013/25.6.

Oficiālā Vēstule (2021): Latvijas Pašvaldību savienībā izsaka priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Būvniecības likumā” un aicina noteikt, ja būvdarbi tiek veikti bez būvniecības ieceres dokumentiem, tad fiziskām personām tiek piemērots naudas sodu no 28 līdz 40 naudas vienībām, bet juridiskajām personām no 100 līdz 4000. 13.Saeima. Likumprojekts Nr.197/Lp13 Grozījumi Būvniecības likumā, uz 2. lasījumu. Iegūts 03.12.2021. no https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/webPhase8?OpenView&count=30&start=151.

Ziemele I. (2019). Administrative responsibility for unauthorised construction in Republics of Lithuania and Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University, 11.04.-12.04.2019., Issue 61, p., 226.lpp. (221-227.lpp.). Iegūts 03.12.2021. no http://web.a.ebscohost.com.

Ekonomikas ministrija (2017). Vadlīnijas par “Konsultē vispirms” principa piemērošanu valsts iestāžu darbā, 17.-18.lpp. (37 lpp.). Iegūts 03.12.2021. no https://www.em.gov.lv/sites/em/files/2017-06-15_10_05_37_kv_vadlinijas_final_makets_14.06.20171_0.pdf.

Administratīvās atbildības likums, 166. pants. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. (2021). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 231.lpp. (380 lpp.).

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi (2020). Danovska, E. un Kūtra, G. zinātniskajā redakcijā (2020). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 451.lpp.

Borkoveca, M. (2008). Procesuālie termiņi administratīvajā procesā. No: Autoru kolektīvs. Dr.iur. Briedes, J. zinātniskā redakcijā. Administratīvais process tiesā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 348.-352.lpp. (776 lpp.).

Administratīvās atbildības likums, 159. panta pirmā daļa. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi (2020). Danovska, E. un Kūtra, G. zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 451.lpp. (637 lpp.).

Administratīvās atbildības likums. Pieņemts 25.10.2018. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP Nr.2018/225.1. Ar grozījumiem līdz 12.12.2019.

Downloads

Published

08.01.2024

Issue

Section

Sub-Branch of Administrative Law

How to Cite

Ziemele, I. (2024). ADMINISTRATIVE OFFENCE PROCEEDINGS IN INSTITUTION. Administrative and Criminal Justice, 1(93), 46-56. https://doi.org/10.17770/acj.v1i93.6730