RELATIONSHIP AND INTERACTION OF INTERNATIONAL PUBLIC, INTERNATIONAL PRIVATE LAW AND NATIONAL LAW

Authors

  • Aleksandrs Baikovs Dr. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas viesdocents
  • Ilona Bulgakova Dr. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4419

Keywords:

public international law, international private law, national (domestic) law, principles and objects of international public and private law

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the interplay between international public and private law and national law, and to provide an assessment of the theory of public and private law and its interrelationship.

Private international law is closely linked to public international law. However, if public international law is an autonomous system of law, then private international law is an integral part of national law, since it governs cross-border private law relations.The objectives of the study stem from its purpose, namely:

to clarify the nature and understanding of international public and private law; to clarify the relationship between international public and private law and national (internal) law. The object of the research is the problems of the relation and interrelation of international public and private law.

As a result of the study, several conclusions were drawn, which are as follows: 1) public international law is an independent legal system, but private international law is an integral part of national law; 2) there is a relationship between public international law and private international law; 3) general theoretical categories and concepts are partly incompatible with the nature of both international public and private international law; 4) the value, validity, and credibility of contemporary theoretical research in international law largely depends on the inclusion of relevant categories and

The following methods have been used in the research: analysis and synthesis, induction and deduction, abstracting, generalization, analogy, idealization, formalization, axiomatic method, systematic and historical research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fogels A. (2009). Modernās starptautiskās tiesības. – Rīga: Zvaigzne ABC. 9. lpp.

Лунц Л.А. (2002). Курс международного частного права: в 3 т. Москва: Спарк. С. 68.

Fogels A. (2009). Modernās starptautiskās tiesības. – Rīga: Zvaigzne ABC. 6. lpp.

Sk.: Гарсия Гарридо М.Х. (2005). Римское частное право: казусы, иски, институты / Пер. с испанского Ю.В. Пущаева и др.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Москва: Статут, С. 148-149.

Мальцев Г.В. (2003). К вопросу о частном и публичном праве // Право и гражданское общество в современной России. Москва: Изд-во

РАГС,– 584. Sk. arī https://cyberleninka.ru/article/n/problema-chastnogo-ipublichnogo-prava/viewer – aplūkots 29.12.2019.

Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. (2000). Москва: БЕК, Т.1. С.2.

Sk.: Галенская Л.Н. (2009). Тенденции развития правового регулирования международных отношений в ХХI веке // Международные отношения и право: взгляд в ХХI век / International Relations and law: A look into century. Материалы конференции в честь профессора Л.Н. Галенской / Под ред. С.В. Бахина. – СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, Университетский издательский консорциум «Юридическая книг». C. 28 – 42.; Капустин М.Н. (1873). Международное право. Конспект лекций. – Ярославль: Типография Губернской Земской Управы; Мартенс Ф.Ф. (1905). Современное международное право цивилизованных народов. Т.2./5-е изд., доп. и испр. – С.-Пб.: Тип. А. Бенке, 686 с. – репринтная копия.

Piemēram, vēl ХIХ gs. K.I. Mališevs atzīmēja, ka “..starptautiskās privātās tiesības ir nekas cits, ka privāttiesību daļa. T. i., civilo tiesību teorija starptautiskajā apritē”. Sk.: Малышев К.И. (1878). Курс общего гражданского права России. – СПб.: тип. М. Стасюлевича, С.V. Šo pieeju atbalsta mūsdienu autori, piemēram, M.I. Braginskis, V.P. Mozolins: sk. Брагинский М.И. (1982). О природе международного частного права//

Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. М., Вып.24. С.146 – 160; Мозолин В.П. (2012). Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1 / отв. ред. В.П. Мозолин. – 2-е изд. перераб. и доп. Москва: Проспект, С. 30.

Mūsdienu autoru vidū šo viedokli atbalsta T.N. Ņešatajeva, R.A. Millersons. Sk.: Нешатаева Т.Н. (2001). Международный гражданский процесс. Учебный курс в трех частях. Москва: Городец, 624 с.; Мюллерсон Р.А. (1982). О соотношении международного публичного, международного частного и национального права // Советское государство и право, №2. С. 86.

Mūsdienās ir visizplatītākais viedoklis, atbilstoši kuram starptautisko privāttiesību priekšmets pieder dažādu valstu iekšējo privāttiesību sfērai un ir patstāvīga tiesību nozare. Turklāt katras valsts starptautiskās privāttiesības atšķiras no regulējuma citās valstīs.

Бирюков П.Н., Понедельченко Н.М. (2005). Ещё раз о международном частном праве // Международное публичное и частное право. №3.

Šo terminu “starptautiskās privātās tiesības” pirmo reizi piedāvāja ieviest 1834. gadā ASV Augstākās tiesas tiesnesis Dž. Stori darbā “Kolīziju tiesību komentārs”. Sk.: Story J. (1834). Commentaries of the Conflict of Law. Boston: Hilliard, Gray and Company, 605 р.

Sk.: Мюллерсон, Р.А. (1985). Соотношение и взаимодействие международного публичного, международного частного и национального права: Теоретико-методологическое исследование: Автореф. дис. докт. юрид. наук.Москва: МГУ.

Fogels A. (2009). Modernās starptautiskās tiesības. – Rīga: Zvaigzne ABC. 10. lpp.

Sk.: Асланян Н.П. (2001). Основные начала российского частного права. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, С.128.

Ануфриева Л.П. (2002). Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. Москва: Спарк, С. 8. Автореферат диссертации. http://www.dslib.net/civil-pravo/sootnosheniemezhdunarodnogo-publichnogo-i-mezhdunarodnogo-chastnogo-prava.html – aplūkots 30.12.2019.

Sk.: Цвайгерт К., Кетц X. (1998). Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2 т. / Пер. с нем. – M.: Международные отношения, Т. 1. С. 36.

Международное частное право: учеб. пособие / под ред. Г.К. Дмитриевой [и др.]. (1993).Москва: Юристъ, С. 6–7. Sk. http://pnu.edu.ru/media/ filer_public/30/d4/30d49ac8-0eac-4d54-9545-da988b9004e4/mp_mu.pdf -aplūkots 30.12.2019.

Interesantu viedokli pauž A. Fogels grāmatā “Modernās starptautiskās tiesības”, kurā autors no funkcionalitātes viedokļa izdala stabilizējošo funkciju un radošo funkciju. Savukārt pēc būtības autors piedāvā starptautiskās tiesības vērtēt arī cilvēku sabiedrības vajadzību aspektā (Fogels A. (2009). Modernās starptautiskās tiesības. – Rīga: Zvaigzne ABC. 22.-23. lpp.).

Брун М.И. (1915). Введение в международное частное право. – Пг.: Тип. В.Ф. Киршбаума, С. 20 – 21.

Starptautisko tiesību principu deklarācija attiecībā uz draudzīgām attiecībām un sadarbību starp valstīm saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem (1970), pieņemta ar ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju 2625 (XXV)// https://www.un.org/ru/ documents/ decl_conv/declarations/intlaw_ principles.shtml

См.: Wengler W. (1942 – 1943). Die allgemeinen Rechtsgrundsatze des internationalen Privatrechts und Ihre Kollisionen // Zeitschrift fur offentliches Recht. Band XXIII. Heft 4 – 5. S. 473 – 509. Citēts pēc: Асосков А.В. (2012). Основы коллизионного права. Москва – Берлин, С. 268. Sk. http://mlawbooks.ru/index.php/product/a-v-asoskov-osnovyi-kollizionnogo-prava/ – aplūkots 30.12.2019.

Sk.: 11.04.2005. MK rīkojums Nr.224 „Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā, 1980. gada 19. jūnijā, un pirmajam un otrajam Protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa” // Latvijas Vēstnesis, 58, 13.04.2005. [stājas spēkā: 11.04.2005.], https://likumi.lv/ ta/id/105701-par-konvenciju-par-cehijas-republikas-igaunijas-republikaskipras-republikas-latvijas-republikas-lietuvas-republikas-ungarijas – aplūkots 30.12.2019.

Блищенко И.П. (1960). Международное и внутригосударственное право. Москва: Международные отношения, С. 52. Sk. http://lawlibrary.ru/ izdanie13134.html (aplūkots 30.12.2019.).

Хайд Ч. (1950). Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки. Т.1. Москва: Иностранная литература, С. 77. Sk. https://naukaprava.ru/catalog/435/840/5187/30847 (aplūkots 30.12.2019.).

Абдулаев М.И. (1992). Примат международного права над внутригосударственным: история и современность // Правоведение, №4. С. 48. Sk. https://elibrary.ru/item.asp?id=23491919 (aplūkots 30.12.2019.).

Гегель Г.В.Ф. (1820). Философия права /Полное собр. соч: в 14 томах /пер. с нем. Б.Г. Столпнер. Москва: Соцэкгиз. Т.7: Философия права. 1934. С. 349./ Sk. arī: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000360/ index.shtml (aplūkots 30.12.2019.).

Fogels A. (2009). Modernās starptautiskās tiesības. – Rīga: Zvaigzne ABC. 48. lpp.

Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūti (pieņemti 17.07.1998., stājas spēkā 01.09.2002., publicēts Latvijas Vēstnesī, Nr.97., 28.06.2002. Sk.

https://m.likumi.lv/doc.php?id=63901(aplūkots 02.01.2020.).

Fogels A. (2009). Modernās starptautiskās tiesības. – Rīga: Zvaigzne ABC. 48. lpp.

Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūti (pieņemti 17.07.1998., stājas spēkā 01.09.2002., publicēts Latvijas Vēstnesī, Nr.97., 28.06.2002. Sk. https://m.likumi.lv/doc.php?id=63901 (aplūkots 02.01.2020.).

Satversmes tiesas 30.08.2000. spriedums lietā Nr. 2000-03-01 «Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam». Sk. https://likumi.lv/ (aplūkots 02.01.2020.).

Downloads

Published

30.12.2019

Issue

Section

Sub-Branch of International Law

How to Cite

Baikovs, A., & Bulgakova, I. (2019). RELATIONSHIP AND INTERACTION OF INTERNATIONAL PUBLIC, INTERNATIONAL PRIVATE LAW AND NATIONAL LAW. Administrative and Criminal Justice, 3(88), 108-124. https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4419