CONFISCATION OF PROPERTY AS A SANCTION IN LATVIA CRIMINAL LAW

Authors

  • Dainis Mežulis Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4417

Keywords:

right to property, proceeds of crime, confiscation

Abstract

The purpose of the paper is to analyze confiscation of property as a criminal penalty in  the criminal law of Latvia. According to the Section 42 of criminal law - confiscation of property is compulsory alienation of the property owned by a convicted person to the State ownership without compensation. Confiscation of property may be specified as an additional punishment to a deprivation of liberty or community service. Property owned by a convicted persons,  which they  have transferred to another natural or legal person, may also be confiscated. Confiscation of property may be specified only in the cases provided by Law. A court, in determining confiscation of property, shall specifically indicate which property is to be confiscated.

At the same time - Chapter VIII.2 of criminal law has a very wide regulation of special property confiscation , that by law is not  a criminal penalty, but  a compulsory measure.

The author believes that confiscation as a sanction must be excluded from law, as it is not in line with fundamental rights and is not efficient.

Special confiscation and fine are more efficient and precisely regulated, which allow to respect human rights. Confiscation does not ensure balance between effectiveness and human rights with regards to general objectives of criminal justice system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Krimināllikums. 17.06.1998. likums/LV, 199/200, 08.07.1998.; Ziņotājs, 04.08.1998.

-1903. gada 22. marta Sodu likumi : tulkojums ar paskaidrojumiem un ar motīviem par Latvijas valdības laikā izdotiem grozījumiem. https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/1281/1903_gada_22_marta_sodu_ likumi_1930_sn234990.pdf

Уголовное уложение 22 марта 1903 г., по изданиям Н. Таганцева (1922). Рига: ЛЕТА.

Mincs P. (1934). Krimināltiesību kurss: vispārējā daļa. Rīga: aut.izd. 204. lpp.

Mincs P., Ehlerss H., Jakobi P., Lauva J. (1934). 1933. gada 24. aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem, kā arī ar alfabētisko un citiem rādītājiem. Rīga: Valsts tipogrāfija. https://dspace.lu.lv/ dspace/bitstream/handle/7/1283/1933_gada_24_aprila_sodu_likums_1934_ sn113455.pdf

KPFSR kriminālkodekss. Komentārs. (1946). I. Goļakova redakcijā. A.

Liedes tulkojuma zinātniskajā redakcijā. Rīga: Grāmatu Apgāds, 54. lpp.

-1961. gada Latvijas PSR Kriminālkodekss. http://dom.lndb.lv/data/obj/ file/18119693.pdf

Latvijas PSR kriminālkodeksa komentāri. (1965). Rīga, Liesma.

Kriminālsodu politikas koncepcija. http://polsis.mk.gov.lv/documents/2891

Par Krimināllikuma 320. panta (2002. gada 25. aprīļa likuma redakcijā) otrās daļas vārdu “konfiscējot mantu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam. Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-31-01. https://www.satv.tiesa.gov.lv/ cases/?search[number]=2010-31-01

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. 15.10.1998. likums/LV, 331/332, 04.11.1998.; Ziņotājs, 03.12.1998.

Grozījumi likumā «Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību» 25.04.2013. likums/LV, 92, 15.05.2013./Stājas spēkā 16.05.2013.

Grozījumi Krimināllikumā. (12.02.2004. likums). LV, 34, 03.03.2004.; Ziņotājs, 25.03.2004./Stājas spēkā 01.01.2005.

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” anotācija. https://www.saeima. lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP0318_0.htm

Kriminālsodu politikas koncepcija. http://polsis.mk.gov.lv/documents/2891

Grozījumi Krimināllikumā. 13.12.2012. likums/LV, 202, 27.12.2012./Stājas spēkā 01.04.2013.

Reigase A. (2004. gada 12. okt.). Jā vai nē mantas konfiskācijai. Jurista vārds, NR. 39 (344).

Grozījumi Krimināllikumā. 06.10.2005. likums/LV, 167, 20.10.2005.; Ziņotājs, 10.11.2005./Stājas spēkā 03.11.2005.

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” anotācija. https://www.saeima. lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP1242_0.htm

Grozījumi Krimināllikumā. 22.06.2017. likums/LV, 132, 05.07.2017./Stājas spēkā 01.08.2017

Grozījumi Krimināllikumā. 21.05.2009. likums/LV, 90, 10.06.2009.; Ziņotājs, 09.07.2009./Stājas spēkā 01.07.2009.

Grozījumi Krimināllikumā. 13.12.2012. likums/LV, 202, 27.12.2012./Stājas spēkā 01.04.2013.

Pētījumu un publikāciju datu bāze. http://petijumi.mk.gov.lv/node/2044; http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/TM_Petij_mantas_konfiskac_ tiesiskais_regulej_Latv_un_ES.pdf

Grozījumi Krimināllikumā. 13.12.2012. likums/LV, 202, 27.12.2012./Stājas spēkā 01.04.2013.

Liholaja V. (2018). Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII² nodaļa). Rīga, Tiesu namu aģentūra. 182. lpp.

Par Krimināllikuma 320. panta (2002. gada 25. aprīļa likuma redakcijā) otrās daļas vārdu “konfiscējot mantu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam. Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-31-01. https://www.satv.tiesa.gov.lv/ cases/?search[number]=2010-31-01

Par Krimināllikuma 36. panta otrās daļas 1. punkta, 42. panta un 177. panta trešās daļas vārdu „konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta otrajam un trešajam teikumam. 2015. gada 8. aprīļa Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2014-34-01. https://

www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?search[number]=2014-34-01

Kūtris G. (2019). Tiesības uz īpašumu un īpašuma konfiskācija. Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. https://doi.org/10.22364/juzk.77.08

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 04.11.1950. starptautisks dokuments /LV, 143/144, 13.06.1997.

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/united-nationsstandard-minimum-rules-for-non-custodial-measures-the-tokyo-rules/

Sentencing dispositions

The judicial authority, having at its disposal a range of non-custodial measures, should take into consideration in making its decision the rehabilitative needs of the offender, the protection of society and the interests of the victim, who should be consulted whenever appropriate.

Sentencing authorities may dispose of cases in the following ways:

( e ) Confiscation or an expropriation order;

Commentary on the United Nations Standard Minimum Rules for NonCustodial Measures (The Tokyo Rules). https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ Digitization/147416NCJRS.pdf

Council of Europe Committee of Ministers Resolution (76) 10 On Certain Alternative Penal Measures to Imprisonment (Adopted by the Committee of Ministers on 9 March 1976 at the 255th meeting of the Ministers’ Deputies).

To spare no effort in developing existing alternatives, and in particular: c. to look into the possibility of imposing various deprivations (such as withdrawal of driving license) as well as confiscation as independent substitutes for prison sentences.

Confiscation of instrumentalities and proceeds of corruption crimes in Eastern Europe and Central Asia. (2018). OECD. https://www.oecd.org/corruption/ acn/OECD-Confiscation-of-Proceeds-of-Corruption-Crimes-ENG.pdf

Rusanovs E. (2016. g. 5. janv.). Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu regulējums Kriminālprocesa likumā – juridiska neveiksme vai efektīvs fiskāls instruments? Jurista Vārds» Nr. 1 (904); Simonato M. (2017). Confiscation and fundamental rights across criminal and non-criminal domains. ERA Forum 18, 365–379. https://doi.org/10.1007/s12027-017-0485-0; Rokasgrāmata rīcībai ar mantu kriminālprocesā. (2019). https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tminformacija-presei/izstradata-rokasgramata-ricibai-ar-mantu-kriminalprocesa

Reigase A. (2004. gada 12. okt.). Jā vai nē mantas konfiskācijai. Jurista vārds, NR. 39 (344).

Downloads

Published

30.12.2019

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Mežulis, D. (2019). CONFISCATION OF PROPERTY AS A SANCTION IN LATVIA CRIMINAL LAW. Administrative and Criminal Justice, 3(88), 47-63. https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4417