PUNISHMENT PRACTICES IN CASES OF CHILD SEXUAL ABUSE

Authors

  • Margarita Bozko-Cace Mg.sc.ing. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Tiesību zinātne” 4.kursa studente, Rēzeknes tiesas tulks

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4413

Keywords:

child, criminal punishment, morality, sexual inviolability, sex crime, sexual violence

Abstract

Sexual violence against a child is a global, complicated social and legal problem, existing in all the countries of the world. Sexual violence towards children is a serious violation of the child’s fundamental rights and still one of the main issues in Latvia, which in most cases takes place within families. In Latvia, despite the measures taken by the state and severity of criminal punishments, the number of sex crimes against children has increased since 2016. The aim of the study is to research the practices of   criminal punishments for sexual violence against children, reveal and analyse the problems.

In the paper, the author reveals topical issues and offers solutions. There should be a uniform case law on application of aggravating circumstances for the offences against morality and sexual integrity of children committed by a person who is the first and second degree relative to the child. If the victim materially depends on the perpetrator, as well as it should be provided as an aggravating circumstance if the offence is committed by a family member or a person staying with the child, but who is not the first and second degree relative. It is necessary to prosecute family members of the perpetrator if they were aware of sexual violence against the child, for not reporting about sexual violence against the child. Prevention of sexual violence against children should include a range of additional measures and close cooperation among public authorities. There is a necessity to establish a public register of persons convicted of sexual violence against children in Latvia, it is necessary to carry out administrative supervision of these persons after serving the additional sentence, as well as chemical castration of the persons half a year before the end of their imprisonment would be useful to prevent risk of recidivism.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bērna vislabākās intereses. Pieejams: http://www.cilvektiesibugids.lv/lv/ temas/gimene/berns/berna-vislabakas-intereses (sk. 25.11.2019.).

Latvijas Republikas Satversme. 11.06.1993. likums/LV, 43, 01.07.1993.; Latvijas Vēstnesis, 29.04.1993.

Vilks A. (2001). Par bērna tiesībām un to apdraudējumu Latvijā. Jurista Vārds, Nr. 40 (233).Pieejams: https://juristavards.lv/doc/56601-par-berna-tiesibamun-to-apdraudejumu-latvija/ (sk.17.11.2019.).

Kipane A. (2015). Seksuālās vardarbības kriminoloģiskās problēmas. Promocijas darba kopsavilkums tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Pieejams: https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/Aldona_Kipane_ promocijas_darbs.pdf (sk.12.12.2019.).

Nagle V. (2018). Vardarbīgu dzimumnoziegumu būtiskākie izmeklēšanas problēmjautājumi nopratināšanas aspektā. Jurista Vārds, Nr. 44 (1050), 24.-26. lpp. Pieejams: https://juristavards.lv/doc/273649-vardarbigudzimumnoziegumu-butiskakie-izmeklesanas-problemjautajuminopratinasanas-aspekta/ (sk.13.11.2019.).

Rīcības plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.–2020. gadam. Pieejams: http:// tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40462135 (sk. 20.10.2019.).

Rīcības plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2010.–2013. gadam. Pieejams: https:// likumi.lv/doc.php?id=196667 (sk.22.10.2019.).

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Pieejams: https://www.ic.iem.gov.lv/ node/69 (sk.12.11.2019.).

-1933. gada 22. marta Sodu likums ar pārgrozījumiem un papildinājumiem līdz 1940. gada 17. jūnijam. – (1942). Tieslietu ģenerāldirekcijas kodificēts 1942. gada izdevums. – Rīga: Valsts tipogrāfija. 146.-150. lpp.

Latvijas PSR kriminālkodekss (1962). – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 45.-46. lpp.

Krimināllikums. 17.06.1998. likums/LV, Nr.199/200, Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998.; 04.08.1998.

Criminal Code of Lithuania (2000, amended 2017). Available: https://www. legislationline.org/download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_ en.pdf (reviewed 18.11.2019.).

Criminal Code of the Republic of Estonia (2001, amended 2019), Available: https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am2019_ en.pdf (reviewed 18.11.2019.).

Уголовный Кодекс Республики Беларусь 275-З от 9.07.1999 г. Доступен: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm (просм. 15.11.2019.).

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

Доступен: https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20 (просм. 15.11.2019.).

Criminal Code of the Swiss Confederation (1937, amended 2019). Available: https://www.legislationline.org/download/id/8296/file/Swiss_CC_1937_ am2019_en.pdf (reviewed 19.11.2019.).

Criminal Code of the Republic of Austria (1974, amended 2018). Available: https://www.legislationline.org/download/id/8238/file/Austria_CC_1974_ am2018_de.pdf (reviewed 19.11.2019.).

Criminal Code of the Republic Poland (1997). Available: https://www. legislationline.org/download/id/7354/file/Poland_CC_1997_en.pdf (reviewed 18.11.2019.).

Criminal Code of Denmark (as of 2005). Available: https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/Denmark_Criminal_Code_am2005_en.pdf (reviewed 17.11.2019.).

Criminal Code of the Federal Republic of Germany (1971, amended 2019). Available: https://www.legislationline.org/download/id/8253/file/Germany_ CC am2019_de.pdf (reviewed 20.11.2019.).

Rīcības plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.–2020. gadam. Pieejams: http:// tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40462135 (sk.20.10.2019.).

gada tiesu prakses apkopojums krimināllietās pēc Krimināllikuma 160. un 162. panta. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-praksesapkopojumi/kriminaltiesibas (sk. 13.11.2019.).

[…] tiesas 2016. gada […]. maija spriedums lietā Nr. 11261101215. Nepublicēts.

[…] tiesa 2017. gada […]. oktobra spriedums lietā Nr. 11096114216. Nepublicēts.

[…] tiesas 2016. gada […]. jūnija spriedums lietā Nr. 11210036415. Nepublicēts.

[…] tiesas 2018. gada […]. februāra spriedums lietā Nr. 11221129416. Nepublicēts.

Kriminālprocesa likums. 21.04.2005. likums/LV, 74 (3232), 11.05.2005.; Ziņotājs, 09.06.2005.

Augstākas tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2014. gada 22. maija lēmums lietā Nr.SKK-241/2014.

Augstākas tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2005. gada 22. marta lēmums lietā Nr.SKK-152/2005. Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/ judikaturas-nolemumu-arhivs/ (sk. 24.11.2019.).

[…] tiesas 2017. gada […]. novembra spriedums lietā Nr. 11210086615. Nepublicēts.

[...] tiesas 2016. gada [...]. jūnija spriedums lietā nr. 11210036415. Nepublicēts.

Civillikums. 28.01.1937. likums/LV, Nr.41, Valdības Vēstnesis, 20.02.1937., 20.02.1937.

[…] tiesas 2015. gada […]. novembra spriedums lietā Nr. 11903009515. Nepublicēts.

[…] tiesas 2018. gada […]. februāra spriedums lietā Nr. 11221129416. Nepublicēts.

[…] tiesas 2018. gada […]. maija spriedums lietā Nr. 11096208316. Nepublicēts.

[…] tiesas 2017. gada […]. oktobra spriedums lietā Nr. 11096114216. Nepublicēts.

[…] tiesas 2018. gada […]. augusta spriedums lietā Nr. 11096114216.

Nepublicēts.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembra) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Pieejams: http://data.

europa.eu/eli/dir/2011/93/oj (sk.26.11.2019.).

[…] tiesas 2018. gada […]. jūnija spriedums lietā Nr. 11088159115. Nepublicēts.

[…] tiesas 2017. gada […]. augusta spriedums lietā Nr. 11170005717. Nepublicēts.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2006. gada 8. februāra lēmums lietā SKK 01-74/06. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs (sk.23.12.2019.).

[…] 2015. gada […]. aprīļa spriedums lietā Nr. 11170038114. Nepublicēts.

Noteikumi „Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātas, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība”. 24.02.2015. MK noteikumi Nr.107/LV, Nr. 44, Latvijas Vēstnesis, 03.03.2015., 03.03.2015.

Rīcības plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.–2020. gadam. Pieejams: http:// tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40462135 (sk. 20.10.2019.).

Thibaut F. (2011). Pharmacological treatment of sex offenders. Sexologies, Volume 20: pp.166-168.

Zavackis A., Cinks R. (2018). Pētījuma ziņojums par noziedzīgu nodarījumu recidīvu personām, kuras notiesātas par dzimumnozieguma izdarīšanu. Pieejams: https://www.vpd.gov.lv/upload/petijumi/2019/Recidivs_ dzimumnoz_petijums_2018.pdf (sk.22.12.2019.).

Sex offenders. Available: https://web.archive.org/web/20050322200757 (reviewed 11.12.2019.).

South korean court orders first chemical castration. Available: https://www. thehindu.com/news/international/south-korean-court-orders-first-chemicalcastration/article4269112.ece (reviewed 15.12.2019.).

Poland approves chemical castration for paedophiles. Available: https:// www.abc.net.au/news/2010-06-09/poland-approves-chemical-castration-forpaedophiles/859672 (reviewed 10.12.2019.).

Ukrainas parlaments atbalsta pedofilu ķīmisko kastrāciju. Pieejams: https:// www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-parlaments-atbalsta-pedofilu-kimiskokastraciju.d?id=51275703 (sk.10.12.2019.).

Как наказывают педофилов в разных странах. Доступен: https://ztb.kz/ obsestvo/kak-nakazyvaut-pedofilov-v-raznyh-stranah (просм. 15.12.2019.).

В Молдове педофилов будут наказывать химической кастрацией.

Доступен: https://web.archive.org/web/20120315010638/http://www.noi. md/ru/news_id/10565 (просм.12.12.2019.).

Хемиската кастрација за педофилите ги подели психијатрите и правниците. Доступен: https://web.archive.org/ web/20131119224033/http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal. asp?vest=11151396396&id=12&prilog=0&setIzdanie=23028 (просм.10.12.2019.).

Indonesia Approves Castration for Sex Offenders Who Prey on Childrenю Available: https://www.nytimes.com/2016/05/26/world/asia/indonesiachemical-castration.html (reviewed 12.12.2019.).

Russia introduces chemical castration for pedophiles. Available: https:// www.rt.com/news/pedophilia-russia-chemical-castration-059/ (reviewed 12.12.2019.).

Losing a Battle to Win the War. Available: https://www.haaretz.com/1.5056443 (reviewed 14.12.2019.).

Тюрьма или кастрация. Как наказывают педофилов в разных странах. Доступен: https://fedpress.ru/article/1880568 (просм.13.12.2019.).

Сжигать или вешать? Как в мире борются с педофилией. Доступен: http://law.journalist.kg/2018/07/12/szhigat-ili-veshat-kak-v-mire-boryutsyas-pedofiliey/ (просм. 15.12.2019.).

Как наказывают педофилов: от кастрации до пожизненного заключения. Доступен: https://www.dw.com/ru/как-наказываютпедофилов-от-кастрации-до-пожизненного-заключения/a-49572151 (просм.13.12.2019.).

Current treatment of sexual offenders has failed, says ministry. Available: https://news.err.ee/600155/current-treatment-of-sexual-offenders-has-failedsays-ministry (reviewed 12.12.2019.).

Сжигать или вешать? Как в мире борются с педофилией. Доступен: http://law.journalist.kg/2018/07/12/szhigat-ili-veshat-kak-v-mire-boryutsyas-pedofiliey/ (просм. 15.12.2019.).

Антонова Е. Педофилия – лечить или наказывать? Всероссийский криминологический журнал. № 12, с. 865-873. Доступен: https:// cyberleninka.ru/article/n/pedofiliya-lechit-ili-nakazyvat (просм.13.12.2019.). 63 Dzimumnoziedznieki un dzimumnoziegumi. Pieejams: https://www.vpd.gov. lv/dzimumnoziedzniekiundzimumnoziegumi (sk. 20.12.2019.).

Ukrainas parlaments atbalsta pedofilu ķīmisko kastrāciju. Pieejams: https:// www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-parlaments-atbalsta-pedofilu-kimiskokastraciju.d?id=51275703 (sk.10.12.2019.).

What is chemical castration. Available: https://www.thesun.co.uk/ news/6022757/chemical-castration-how-work-justice-minister-philip-leepaedophiles/ (reviewed 12.12.2019.).

Poland launches online register of sex offenders. Available: https://www. dw.com/en/poland-launches-online-register-of-sex-offenders/a-42005208 (reviewed 22.12.2019.).

Polish justice minister planning sex offender register. Available: http:// archiwum.thenews.pl/1/9/Artykul/233143,Polish-justice-minister-planningsex-offender-register (reviewed 22.12.2019.).

National sex offender public website. Available: https://www.nsopw.gov/ (reviewed 22.12.2019.).

Convicted paedophiles to be forcibly castrated by chemical injection in Ukraine. Available: https://metro.co.uk/2019/07/14/convicted-paedophilesto-be-forcibly-castrated-by-chemical-injection-in-ukraine-10290404/ (reviewed 20.12.2019.).

В Украине заработает Единый реестр педофилов. Доступен: https:// jurliga.ligazakon.net/news/191844_v-ukraine-zarabotaet-edinyy-reestrpedofilov (просм. 19.12.2019.).

Dzimumnoziedznieku reģistrs Latvijā nav pieejams pietiekami publiskā līmenī. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/tm-dzimumnoziedzniekuregistrs-latvija-nav-pieejams-pietiekami-publiska-limeni-14188852 (sk. 20.12.2019.).

Hargreaves C., Francis B. (2014). The long-term recidivism risk of young sexual offenders in England and Wales– enduring risk or redemption? Journal of Criminal Justice. Volume 42: pp.164-172.

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Pieejams: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj (sk. 22.12.2019.).

Kriminālprocesa likums. 21.04.2005. likums/LV, 74 (3232), 11.05.2005.; Ziņotājs, 09.06.2005.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Pieejams: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN (sk. 26.11.2019.)

Downloads

Published

30.12.2019

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Bozko-Cace, M. (2019). PUNISHMENT PRACTICES IN CASES OF CHILD SEXUAL ABUSE. Administrative and Criminal Justice, 3(88), 64-98. https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4413