TOPICAL ISSUES OF TOBACCO PRODUCTS’ ILLICIT TRADE

Authors

  • Valdis Naglis Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālās maģistra studiju programmas “Krimināltiesības” maģistrants

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4301

Keywords:

tobacco products, illegal circulation, production, manufacturing, Criminal Law

Abstract

Criminal offences related to the illicit movement of tobacco products are among the most complex forms of crime affecting not only the state but also the economic processes in it. Via the development of modern technologies, it becomes more wide-spread, latent, and more influential as a result of international communication and transnational activities. Recently, the topicality has increased concerned with the illicit production of tobacco products, people who engage in this type of illegal activities get caught more and more frequently. The aim of the research: to study the norms of the Criminal Law article regarding the illegal circulation of tobacco products, to express an opinion on the improvement necessity of the Criminal Law norm, to find possible identification of the most significant problems related to it, as well as to make proposals for a more effective solution of this issue.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums. (2016. 21. apr. likums) /LV, 91, 12.05.2016.

Krastiņš U. (1999). Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā. II Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. – Rīga: LPA, 5. lpp.

Krimināllikums. (1998. 17. jūn. likums) /LV, 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., Ziņotājs, 15, 04.08.1998.

Krimināllikuma komentāri, trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). (2016.). Autoru kolektīvs. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 226. lpp.

Turpat, 236. lpp

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta (2019. 4. jūn.), lēmums Lietā Nr. 11300043315, SKK-111/2019.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (1984. 7. dec. likums) /Ziņotājs, 20.12.1984.

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради

України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). https://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/2341-14?lang=uk. aplūkots 11.04.2019.

Akcīzes preču nelegālās aprites raksturojums. Pieejams: http://www.vp.gov. lv/faili/jauna_mape/vp_2018._gada_parskats.pdf – aplūkots 11.04.2019.

Baumanis J. (2017). No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 21. lpp.

Turpat.

Downloads

Published

30.12.2019

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Naglis, V. (2019). TOPICAL ISSUES OF TOBACCO PRODUCTS’ ILLICIT TRADE. Administrative and Criminal Justice, 3(88), 99-107. https://doi.org/10.17770/acj.v3i88.4301