USE OF JUDICIARY SYSTEM IN THE RIGHT OF THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

Authors

  • Jānis Kāršenieks Mg. iur., Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3460

Keywords:

personal data, judicial information system, data protection, free flow of personal data, data protection regulation

Abstract

In the article the author analyzes the problems of protection of personal data of individuals in the judicial information system. In order to understand the essence of the problem, the author of the article analyzes the essence of the right to protection of personal data (data related to criminal offenses, criminal and administrative convictions) of individuals, the purpose of the judicial information system and the procedure and rules for using it of the given system.

The scientific base of this research is the normative acts regulating both subjects of research, and judicial practice.

This article addresses issues that have not previously been investigated. The article specifies the criteria, rules and principles that need to be considered and applied in practice with the judicial information system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679. (2016. gada 27. aprīlis). Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Tiesu informācijas sistēma. https://tis.ta.gov.lv/

Sk. Satversmes tiesas 2005. gada 26. janvāra sprieduma lietā Nr. 2004-1701 10. punktu un 2011. gada 14. marta sprieduma lietā Nr. 2010-51-01 13. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 5. punktu.

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 04.11.1950. starptautisks dokuments /LV, 143/144 (858/859), 13.06.1997.

Sk. ECT Lielās palātas 2000. gada 16. februāra sprieduma lietā Amann v. Switzerland, pieteikums Nr. 27798/95, 65. punktu un 2008. gada 4. decembra sprieduma lietā S. and Marper v. the United Kingdom, pieteikumi Nr. 30562/04 un Nr. 30566/04, 66. un 103. punktu.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

Sk. Satversmes tiesas 2016. gada 12. maija sprieduma lietā Nr. 2015-14-0103 23.3.2. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2016. gada 12. maija sprieduma lietā Nr. 2015-14-0103 15.1. punktu.

Fizisko personu datu apstrādes likums. 21.06.2018. likums/LV, 132 (6218), 04.07.2018.

Sk. Satversmes tiesas 2005. gada 26. janvāra sprieduma lietā Nr. 2004-17-01 11. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr. 2015-01-01 14. punktu un 2016. gada 12. maija sprieduma lietā Nr. 2015-14-0103 19. punktu.

Apkopojums lietā S. un Marper pret Apvienoto Karalisti [Lielā Palāta], Nr. 30562/04 un 30566/04, 95. –96. rindkopa, ECHR, 2008.

Par tiesu varu. 15.12.1992. likums/Ziņotājs, 1/2, 14.01.1993.

Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi. Ministru kabineta 20.09.2016. noteikumi Nr. 618/LV, 184 (5756), 22.09.2016.

Sk. Satversmes tiesas 2005. gada 22. decembra sprieduma lietā Nr. 2005-1901 9. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2014. gada 9. janvāra sprieduma lietā Nr. 2013-08-01 12. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 19. punktu un 2014. gada 28. novembra sprieduma lietā Nr.2014-09-01 20.2. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2009. gada 15. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2008-36-01 15. punktu un 2010. gada 30. marta sprieduma lietā Nr. 2009-85-01 19. punktu

C-293/12 - Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others. http://curia. europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-293/12

Opinion 01/2014 on the “Application of necessity and proportionality concepts and data protection within the law enforcement sector”. http://ec.europa.eu/ justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp211_ en.pdf

Dokumentu juridiskā spēka likums. 06.05.2010. likums/LV, 78 (4270), 19.05.2010.

Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015. gada 6. novembra sprieduma lietā Nr. A420446512 SKA-482/2015 10. punktu. http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/2015/482Ska-2015.doc.

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 916/LV, 163 (4355), 14.10.2010.

Sk. Satversmes tiesas 2011. gada 14. marta sprieduma lietā Nr. 2010-51-01 14. punktu.

Turpat – 14. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2011. gada 14. marta sprieduma lietā Nr. 2010-51-01 14. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2016. gada 16. jūnija sprieduma lietā Nr. 2015-18-01 18.2. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2011. gada 14. marta sprieduma lietā Nr. 2010-51-01 14. punktu.

Sk. Satversmes tiesas 2002. gada 19. marta sprieduma lietā Nr. 2001-12-01 secinājumu daļas 3.1. punktu un 2009. gada 30. oktobra sprieduma lietā Nr.2009-04-06 13.4. punktu.

Downloads

Published

20.09.2018

How to Cite

Kāršenieks, J. (2018). USE OF JUDICIARY SYSTEM IN THE RIGHT OF THE PROTECTION OF PERSONAL DATA. Administrative and Criminal Justice, 2(83), 99-113. https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3460