COMPENSATION OF NON-PECUNIARY DAMAGE CAUSED BY UNLAWFUL OR UNJUSTIFIED RESTRICTION OF LIBERTY

Authors

  • Aldis Kaļva Mg. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektors

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3459

Keywords:

law enforcement institutions, moral detriment, compensation for damages, daily wage

Abstract

In this publication it was research non-pecuniary damages caused by law enforcement agency and its indemnification. As the goal of publication was set to discover and analyse the problem about non-pecuniary damages caused by law enforcement agency and its indemnification and to investigate whether the newly adopted law on Compensation for Damage Caused in Criminal Proceedings and Administrative violations eliminates pre-existing problems with indemnification of non-pecuniary damage caused by law enforcement agency. The raised aim was achieved. It was found, that law on Compensation for Damage Caused in Criminal Proceedings and Administrative Violations eliminates pre-existing problems when courts had problems determining the amount of compensation of non-pecuniary damages in accordance with Civil law article 5. However there are problems with fixed calculation of daily wages in the article 15. of the law on Compensation for Damage Caused in Criminal Proceedings and Administrative violations.

The article uses the systemic, dogmatic and comparative method of studying and analyzing normative acts and court rulings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums. 30.11.2017. likums/LV, 252 (6079), 19.12.2017.

Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. 28.05.1998. likums/LV, 176/178 (1237/1239), 16.06.1998., Ziņotājs, 14, 16.07.1998. Zaudējis spēku.

Anonimizētu nolēmumu atlase. Pieejams https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/ lv/nolemumi [skatīts 14.04.2018.].

Turpat, 23. lpp.

Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums. 30.11.2017. likums/LV, 252 (6079), 19.12.2017.

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014. gada 18. jūnija spriedums Lietā Nr. C27103414. Pieejams http://tiesas.lv/nolemumi [skatīts 14.04.2018.].

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC – 309/2012, 2012.

Bitāns A., Par morālā kaitējuma izpratni Latvijā. – Latvijas Vēstnesis: Jurista Vārds, Nr. 27 (220), 2001.

Sinaiskis V., Latvijas Civiltiesību apskats. – Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1996., 147. lpp.

Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normas piemērošanā. Rakstu krājums. E. Meļķiša zin.red. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2003., 236. lpp.

Latvijas Republikas Satversmes komentāri, VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs. Balodis R. (Zin. red.). – Rīga: Latvijas Vēstnesis; 2011., 159. lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 20. jūnija spriedumā lietā Nr. C27156610.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2013. gada 11. decembra spriedums lietā Nr. C27245611.

Valmieras rajona tiesas 2014. gada 30. janvāra spriedums lietā Nr. C39045112.

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014. gada 4. decembra spriedums lietā Nr. C27226313/10.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014. gada 11. aprīļa spriedums lietā Nr. C04209812.

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014. gada 27. februāra spriedums lietā Nr. C27248312.

Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. 28.05.1998. likums/LV, 176/178 (1237/1239), 16.06.1998., Ziņotājs, 14, 16.07.1998. Zaudējis spēku.

Darba likums. 20.06.2001. likums/LV, 105 (2492), 06.07.2001., Ziņotājs, 15, 09.08.2001.

Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu. Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumi Nr. 656/LV, 232 (5550), 26.11.2015.

Downloads

Published

20.09.2018

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Kaļva, A. (2018). COMPENSATION OF NON-PECUNIARY DAMAGE CAUSED BY UNLAWFUL OR UNJUSTIFIED RESTRICTION OF LIBERTY. Administrative and Criminal Justice, 2(83), 85-98. https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3459