POLICE ACTIVITIES IN THE FIELD OF ROAD SAFETY MONITORING

Authors

  • Aleksandrs Matvejevs Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras docents

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i82.2852

Keywords:

police law, police officer, traffic caution, legal restrictions

Abstract

The legal problem of policing is how to regulate police powers that enable police officers to enforce laws. The purpose of this article is to investigate legal restrictions in police law. The author considers some legal restrictions implemented by the police in the field of road traffic.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Likuma „Par policiju”: Latvijas Republikas likums// Ziņotājs, Nr.31/32, 15.08. 1991., 5. panta 4. daļa.

Ceļu satiksmes likums: Latvijas Republikas likums// Latvijas Vēstnesis, Nr. 274/276, 21.10.1997.

Vīnes konvencijas par ceļu satiksmi, 1968. gada 18. novembrī. // Latvijas Vēstnesis, Nr.21, 07.02.2001, 6. panta 3. daļa.

Sk.: Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Ziemele I. (zin. red.) Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē. Rīga: Izglītības soļi, 2000., 259. – 260. lpp.

Latvijas Republikas Satversme. 15.02.1922. likums // Latvijas Vēstnesis, Nr. 43, 01.07.1993.

Administratīvā procesa likuma: Latvijas Republikas likums// Latvijas Vēstnesis, Nr.164, 14.11.2001., 69. pants.

Valsts policijas 2010. gada 22. februāra noteikumi Nr. 5 „Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā”. Pieejams Valsts policijas mājaslapā http://www.vp.gov.lv/doc_upl/satiksmes_ uzraudziba.pdf (skatīts 17.10. 2017.).

Faktiskās rīcības jēdziens – pazīmes un to interpretācija. Tiesu prakses vispārinājums, 6. lpp. Pieejams: Latvijas Republikas Augstākās tiesas interneta mājaslapā http://at.gov.lv/lv/info/ summary/administrativajastiesibas/ (skatīts17.10.2017.).

Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 122, 27.06.2015.

Likuma „Par policiju”: Latvijas Republikas likums// Ziņotājs, Nr. 31/32, 15.08. 1991., 12. panta 26. punkts.

Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumi Nr. 42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 14, 21.01.2016.

Ceļu satiksmes likuma: Latvijas Republikas likums// Latvijas Vēstnesis, Nr.274/276, 21.10.1997., 43.3 panta 2. apakšpunkts.

Likuma „Par policiju”: Latvijas Republikas likums// Ziņotājs, Nr.31/32, 15.08.1991., 12. panta 141 apakšpunkts.

Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumi Nr. 153 „Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi’’. Latvijas Vēstnesis, Nr. 61, 23.03.2017.

Downloads

Published

21.06.2018

How to Cite

Matvejevs, A. (2018). POLICE ACTIVITIES IN THE FIELD OF ROAD SAFETY MONITORING. Administrative and Criminal Justice, 1(82), 4-13. https://doi.org/10.17770/acj.v1i82.2852