CRIMINAL LIABILITY FOR DELAYING INSOLVENCY PROCEEDINGS

Authors

  • Ivars Kronis Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2800

Abstract

The article analyzes the legal norm, which provides for the criminal liability of the administrator and the representative of the debtor within the framework of legal entity insolvency proceedings or of the insolvent natural person in these proceedings. Up to now the criminal law science of Latvia discussed the issue of criminal aspects of delaying insolvency proceedings, however the authors, who researched them, did not go into details or analyzed them in conjunction with the previous insolvency regulation. This is indicative of the topicality of the theme, the importance of theoretical and practical research in the modern criminal law. By means of his thesis, the author wants to even partially close this gap, examining the most important aspects of the theme. Although the time passed after the effective date of the new Insolvency Law of November 1, 2010 is not enough to form legal practice in the criminal aspects related to delaying insolvency proceedings, it is the right moment to emphasize the urgency of the problem and to thoroughly evaluate the most important issues. Therefore, the purpose of the thesis is, analyzing peculiarities of offence as specified in Article 215 of the Criminal Law, to evaluate theoretical and practical aspects of its application. The empirical base of the research is formed by scientific theses and collections of articles, periodical editions and primary sources, legal acts, statistical data, Internet resources, other information in the public domain. To develop the thesis, the author used analytical, comparative, inductive and deductive methods of research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sk.:Kronis I. Maksātnespējas krimināltiesiskie aspekti. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 3 (72), 2015, 18.-27. lpp. Sk. arī: Kronis I. Kreditoru prasījumi juridiskās personas maksātnespējas procesā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 3 (76), 2016, 44.-58. lpp.

Piem.: Bērziņš J. Maksātnespējas procesa krimināltiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 09.10.2007., Nr. 41 (494), 16.10.2007., Nr. 42 (495); Niedre A. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. Grām.: Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 462. lpp.; Kuļkova D. Krimināltiesisko aspektu atspoguļojums maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos Latvijā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 3 (52), 2010, 9.-13. lpp. Neiland R. Fiktīvie īres līgumi. Jurista Vārds, 20.09.2016., Nr. 38 (941).

Maksātnespējas likums: Latvijas Republikas likums, Latvijas Vēstnesis, 06.08.2010., Nr. 124 (4316).

Krimināllikums: Latvijas Republikas likums, Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998., Nr. 199/200 (1260/1261).

Sk.: Par Kriminālsodu politikas koncepciju. Ministru kabineta 09.01.2009. rīkojums Nr. 6/LV, 6 (3992), 13.01.2009.

Sk.: Grozījumi Krimināllikumā: Latvijas Republikas likums, Latvijas Vēstnesis, 10.11.2010., Nr. 178 (4370), 38. punkts. Sk. arī: Grozījumi Krimināllikumā: Latvijas Republikas likums, Latvijas Vēstnesis, 29.12.2007., Nr. 208 (3784); Grozījumi Krimināllikumā: Latvijas Republikas likums, Latvijas Vēstnesis, 27.12.2012., Nr. 202 (4805).

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss: Latvijas Republikas likums, Ziņotājs, 01.07.1984., Nr. 51.

Par maksātnespējas procesa administratora rīcību procesā var iesniegt sūdzību Maksātnespējas administrācijai, kuras lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Bet maksātnespējas procesa administratora lēmumus procesā var pārsūdzēt tikai tiesā, kuras lietvedībā atrodas konkrētā maksātnespējas procesa lieta (sk. MNL 176. p. 1. d., CPL 363.14 10. d., 363.28 7. d.).

Sk.: KL 215. p. 2. d. sankcija: brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Sk.: KL 215. p. 3. d. sankcija: brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, kā arī tiesību atņemšana uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Sk.: Likumprojekta Grozījumi Krimināllikumā (Nr. 794/Lp12). Anotācija. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/1995DC23D08AA716C225808E002F9306?OpenDocument#b, skatīts 16.05.2017. Sk. arī: Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas 15.02.2017. vēstule Nr. 1-10/64. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/9A66018A47A74FF6C22580C900444088?OpenDocument, skatīts 16.05.2017.

Sk.: Bērziņš J. Maksātnespējas procesa krimināltiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 16.10.2007., Nr. 42 (495).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 10.02.2015. lēmums lietā Nr. SKK-5/2015.

Sk.: Zvērinātu tiesu izpildītāju likuma 74. p. 1. d. 2. pk.: Latvijas Republikas likums, Latvijas Vēstnesis, 13.11.2002., Nr. 165 (2740).

Sk.: Bērziņš J. Maksātnespējas procesa krimināltiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 16.10.2007., Nr. 42 (495).

Sk.: Kuļkova D. Krimināltiesisko aspektu atspoguļojums maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos Latvijā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 3 (52), 2010, 12. lpp.

Turpat.

Sk.: Neiland R. Fiktīvie īres līgumi. Jurista Vārds, 20.09.2016., Nr. 38 (941).

Downloads

Published

31.03.2017

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Kronis, I. (2017). CRIMINAL LIABILITY FOR DELAYING INSOLVENCY PROCEEDINGS. Administrative and Criminal Justice, 1(78), 4-9. https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2800