OFFENSES AGAINST THE ENVIRONMENT, ESSENTIAL DAMAGE ASSESSMENT IN THEORY AND PRACTICE

Authors

  • Silvija Kotāne Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2795

Abstract

This paper shall review of the development of environmental criminal – legal protection in the Republic of Latvia. One of the most complicated valuation terms in Criminal law is essential harm. The adverse effects of marking, used assessment concept – "essential harm" to the Criminal Law Section 11, provisions are included as a criminal offense frame sign. Valuation concept „essential harm” or “significant damage” is widely used. Material injury is one of the mandatory features of the objective of acriminal offence defining the legal classification of the offence and, inany particular case, to assess the nature and consequences of thedamage in relation to the interests laid down by the law. In all cases, regulation is not specified. Significant damage and other interests protected by law in nature and severity to determine the natural environment, human health can be an expert evaluation. In deciding the question of material injury, which is especially qualifying characteristic of the Criminal Law Article 109, followed to the Special Law Annex 1 "Criteria for the detectable threat or significant risk to the law protected the interests of the forest environment conservation." With regard to essential harm the forest environment, evaluation is embedded in the law and are applied in practice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Meseršmits K., Meiere S., Ūsiņa E. Eiropas vides tiesības. Rīga: Euro Faculty. 2003., 1. lpp.

Vides aizsardzības likuma 1. panta 17. punkts. Pieņemts: 02.11.2006. Stājas spēkā: 29.11.2006. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 183 (3551), 15.11.2006., ar grozījumiem, kas spēkā uz 16.05.2013. http://likumi.lv/doc.php?id=147917 (skat. 12.10.2016).

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas. Pieejams: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026lv.pdf (skat. 12.10.2016).

Latvijas Republikas Satversme. Likums. Pieņemts: 15.02.1922. Stājas spēkā: 07.11.1922. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 43, 01.07.1993., ar grozījumiem, kas spēkā uz 14.06.2016.

Krimināllikums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts 17.06.1998 (spēkā no 01.04.1999.). Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", Nr.199/200 (1260/1261), ar grozījumiem, kas spēkā uz 11.05.2016.

Krastiņš U., Liholaja V. Salīdzināmās Krimināltiesības. Igaunija, Latvija, Lietuva. Rīga: TNA, 2004., 116., 117. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. 3. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 66. lpp.

Pastars E. Latvijas politikai – grābeklis un bumerangs. Viktors Avotiņš, 3.marts 2016.http://nra.lv/latvija/165277-edgars-pastars-latvijas-politikai-grabeklis-un-bumerangs.htm

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. 3. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 64. lpp.

Turpat, 64–65. lpp.

Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi. 2. daļa 2009–2014. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015., 328. lpp.

Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014., 74., 78., 92. lpp.

Turpat, 78., 79. lpp.

Hamkova D. Profesora U. Krastiņa ieguldījums vērtējuma jēdziena „būtisks kaitējums” izpratnes attīstībā Latvijas krimināltiesībās. Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru: Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013., 111. lpp.

Krastiņš U. Vērtējuma jēdzieni Krimināllikuma normās. Jurista Vārds, Nr.24, 2012., 12. jūnijs.

Krastiņš U. Vaina noziedzīgos nodarījumos ar saliktu sastāvu. Jurista Vārds, 2011. 19. jūlijs, nr.29 (676).

Hamkova D., Liholaja V. Būtiska kaitējuma izpratne: likums, teorija, prakse. Jurista Vārds, Nr.2, 2012, 10. janvāris.

Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi. 2. daļa 2009–2014. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015., 265. lpp.

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. 3. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 68. lpp.

05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-180/2011 Būtisks kaitējums Krimināllikuma 109. panta – patvaļīga koku ciršana un bojāšana – izpratnē. http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-kriminallietu-departaments/klasifikators-pec-likuma-normam-ar-tezem/kriminallikuma-seviska-dala/#2

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 15.10.1998. Stājas spēkā: 05.11.1998. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 331/332 (1392/1393), ar grozījumiem, kas spēkā uz 01.05.2016.

Ministru kabineta noteikumi Nr.228 "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība". Pieņemts: 29.04.2003. Stājas spēkā: 07.05.2003. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 66 (2831), 06.05.2003., ar grozījumiem, kas spēkā uz 24.01.2014.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi". Pieņemts: 22.12.2015. Stājas spēkā: 01.02.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 9 (5581), 14.01.2016.

Medību likums. Pieņemts: 08.07.2003. Stājas spēkā: 06.08.2003. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 107 (2872), 23.07.2003. ar grozījumiem, kas spēkā uz 02.12.2015.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1482 “Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi”. Pieņemts: 17.12.2013. Stājas spēkā: 01.01.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 250 (5056), 20.12.2013.

Latvijas Republikas likums „Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”. Pieņemts: 17.12.1996. Stājas spēkā: 03.01.1997., Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 1/2 (716/717), 03.01.1997.

Latvijas Republikas likums „Par 1979. gada Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību”. Pieņemts: 17.12.1996. Stājas spēkā: 03.01.1997. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 1/2 (716/717), 03.01.1997., "Ziņotājs", 3, 13.02.1997.

Downloads

Published

31.03.2017

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Kotāne, S. (2017). OFFENSES AGAINST THE ENVIRONMENT, ESSENTIAL DAMAGE ASSESSMENT IN THEORY AND PRACTICE. Administrative and Criminal Justice, 1(78), 30-36. https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2795