DEFINITION OF DOMESTIC VIOLENCE: CONTENT AND INTERPRETATION

Authors

  • Jeļena Kaļiņina Mg. iur., Daugavpils Universitāte, doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2793

Abstract

Domestic violence continues to be a global problem that kills and maims – physically, psychologically, sexually and economically. This problem is present in every country, cutting across boundaries of culture, class, education, income, ethnicity and age. Domestic Violence occurs in all kinds of intimate relationships, including married couples, people who are dating, couples who live together, parents, same-sex partners, people who were formerly in a relationship and teen dating relationships. It is enshrined in the Civil Procedure Law of the Republic of Latvia, but there is no specific definition of domestic violence. The vast majority of victims of violence are women and children. Domestic violence goes by many names, for example, wife abuse, woman battery, intimate violence, battering, partner abuse. Following sections of the Criminal Law of the Republic of Latvia are related to violence in general, not to domestic violence. There are no definitions of domestic/family violence in Latvian legislation. The purpose of this article: to identify problems which are connected with definition of the concept "domestic violence", determination of his content and interpretation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Liholaja V., Hamkova D. Vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi un to izraisītās sekas. Jurista Vārds. Nr.19, 08.05.2012.

Baumanis J. Vardarbības jēdziena interpretācija krimināltiesībās. Jurista Vārds. Nr.46, 24.11.2015.

Latviešu valodas vārdnīca. Red.: Guļevska G., Rozenštrauha I., Šnē D. Rīga: Avots, 2006, 1150. lpp.

Latviešu literārās valodas vārdnīca. Valsts pētījumu programma "Letonika" (2006-2009) un "Nacionālā identitāte" (2010) – http://tezaurs.lv [07.04.2017].

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Избранные статьи. Совмещенная редакция изданий В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ. Москва: Олма-Пресс ОАО ПФ „Красный пролетарий”, 2004, с. 346.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1990, с. 390.

English Oxford living Dictionaris. Oxford University Press, 2017. – https://en.oxforddictionaries.com [10.04.2017].

Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga: SDSPA "Attīstība", 2000., 231. lpp.

Likums "Krimināllikums"/ Latvijas Republikas likums/Pieņemts 17.06.1998.; stājies spēkā 01.04.1999. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 15.12.2016. //"Ziņotājs" 04.08.1998. Nr. 15.

Likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"/ Latvijas Republikas likums/Pieņemts 15.10.1998.; stājies spēkā 05.11.1998. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 09.02.2017. //"Ziņotājs" 04.11.1998. Nr. 23.

Likums "Bērnu tiesību aizsardzības likums"/ Latvijas Republikas likums/Pieņemts 19.06.1998.; stājies spēkā 22.07.1998. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 02.03.2017 //"LV" 08.07.1998. Nr. 199/200(1260/1261).

Likums "Administratīvo pārkāpumu kodekss"/ Latvijas Republikas likums/Pieņemts 07.12.1984.; stājies spēkā 01.07.1985. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 21.05.2004.//"Ziņotājs" 23.11.2016. Nr. 51.

Likums "Civilprocesa likums"/ Latvijas Republikas likums/Pieņemts 14.10.1998.; stājies spēkā 01.03.1999. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 08.12.2016. //"LV" 03.11.1998. Nr. 326/330.

Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. Москва: ИНФРА-М, 1999; Юридический энциклопедический словарь. Главный ред. А.Я. Сухарев, Ред. коллегия: М.М. Богуславский, М.И. Козырь, Г.М. Миньковский и др. Москва: «Советская энциклопедия», 1984.

Black's Law Dictionary Free 2nd Ed. and The Law Dictionary Law Dictionary: Black's Law Dictionary – Free Online Legal Dictionary. – http://thelawdictionary.org [11.04.2017].

Денисов В.В. Социология насилия. Критика современных буржуазных концепций. – Москва, 1975, с. 65-66.

Пионтковский А.А. Преступления против личности. – Москва, 1938, с. 88.

Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права: Особенная часть. – Москва, 1955, с. 722.

Токарчук Р.Е. Насилие как составообразующий признак хищений: вопросы уголовной ответственности. Омск, 2008.

Turpat.

Комментарий к УК Российской Федерации / под ред. А.И. Бойко. – Ростов н/Д, 1996, c. 278.

Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / Под ред. Этьенна Г. Круга и др. / Пер.с англ. – Москва: Издательство «Весь мир», 2003.

Allen M., Perttu S. Sociālās un veselības aprūpes pasniedzēji pret vardarbību. Pasniedzēju rokasgrāmata. Helsinku universitāte, Tālākizglītības centrs Palmenia. 2010, 5. lpp.

Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambula, 2011. gada 11. maijs).

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra. Vardarbība pret sievietēm – ES mēroga apsekojums. Rezultāti īsumā, 2014. gads; Dzimumu līdztiesības aktualitāšu apraksts 2014.g ada janvāris – 2014.gada marts.

Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam. – Rīga, 2011.

"Par Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011. gadam"/ Ministru kabineta rīkojums Nr.343 /Pieņemts 18.06.1998.; stājies spēkā 18.06.1998. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 24.02.2010.

„Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”/ Ministru kabineta rīkojums Nr.292/Pieņemts 16.05.2016.; stājies spēkā 16.05.2016. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 24.02.2010.

Сыроед Н.С. Насилие в семье. Доступно – http://www.psychological.ru [12.04.2017]; Синельников А. Выученные уроки: Подростки и проблема насилия в семье. Обыкновенное зло: исследования насилия в семье. Под ред. О.М. Здравомысловой. – Москва: Едиториал УРСС, 2003, с. 92 – 122; American Psychiatric Association. Let’s Talk FactsAbout Domestic Violence. 2005.

Michigan judicial institute. Friend of the Court Domestic Violence Resource Book-Revised Edition. 2014.

Пащенко А.С. Особенности расследования преступлений, связанных с домашнем насилием. Диссертация. – Волгоград, 2005; Пащенко А.С. Понятие домашнего насилия. – Волгоград, 2005.

Likums "Civillikums. PIRMĀ DAĻA. Ģimenes tiesības"/Latvijas Republikas likums/ Pieņemts 28.01.1937.; stājies spēkā 01.09.1993. ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 29.10.2015. //"Valdības Vēstnesis" 20.02.1937. Nr. 41.

Kaugija S. Studiju priekšmeta par vardarbību ģimenē apmācība Tartu Universitātes Juridiskajā fakultātē. Jurista Vārds Nr.47 (950), 22.11.2016.

Downloads

Published

31.03.2017

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Kaļiņina, J. (2017). DEFINITION OF DOMESTIC VIOLENCE: CONTENT AND INTERPRETATION. Administrative and Criminal Justice, 1(78), 10-16. https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2793