Biographical approach in pedagogical research: from life story to monograph

Arturs Medveckis

Abstract


Pedagogical researches on educational system or the history of some educational establishment traditionally deal with documents reflecting the institution establishment regulatory documents, structure, management hierarchy, education content and regulatory upbringing documents. For deeper focus on pedagogical research biographical approach is useful. This article looks at three publications of different genres written and compiled by the author of this publication. These are Liepāja University Academic Staff Biographical Index, Liepāja University Staff Life Stories published in three books and a monograph about the Liepāja University women’s choir “Atbalss” conductor and music teacher Kārlis Rūdolfs Kreicbergs. Creation of the editions is based on extensive empirical data biographical research. The article highlights specificity of three newly-created works. Basing on methodology of creating these works and their further analysis a system-oriented view on pedagogical paradigm of the period, characterising the collisions between personalities and the period, was developed

Keywords


biographical approach; interdisciplinary researches; life stories; excellence; education; traditions discourse; paradigm

Full Text:

PDF

References


Abrams, L. (2010). Oral History Theory. London & New Yourk: Routledge.

Akadēmiskā personāla biogrāfiskais rādītājs. (2007). Sast. un red. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA.

Beitnere, D. (2003). Pašreference latviešu kultūras paradigmā.(20. gadsimta 20.–40. un 90. gadi līdz mūsdienām. Disertācija socioloģijā. LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

Bela-Krūmiņa, B. (2004). Dzīvesstāsti kā sociāli vēstījumi. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas Universitāte.

Burdjē, P. (2004). Praktiskā jēga. Rīga: Omnia mea.

Dzīvesstāts Latvijā – Kurzeme: 2001. Ekspedīcijas ceļvedis. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures projekts. Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte, Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāts” programma „Dzīvesstāsti Latvijā”.

Fulans, M. (1999). Pārmaiņu spēki. Rīga: Zvaigzne ABC.

Gadamers, H. G. Patiesība un metode. Filosofiskas hermeneitikas pamatiezīmes. Rīga: Jumava.

Gudjons, H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC.

Ideju vārdnīca (1999). No angļu valodas tulkojuši Z. Ikere, J. Markots, N. Pukjans, M. Treilona. Rīga: Zvaigzne ABC.

Kļave, E., Zepa B. (2012) Identitātes. Kopienas. Diskursi. Rīga: Latvijas Universitāte.

Koķe, T. (2012a). 2012. gada 22. novembra metodoloģiskā semināra „Mācīšanās mācīties: pētniecības metodoloģija” atziņas.

Koķe, T. (2012b). 2012. gada 12. decembra metodoloģiskā semināra „Starpdisciplināru pētījumu aktualitāte” atziņas.

Kreicbergs, J. Mana dzīve. (1938. gada 15. februāris). 3 lpp. rokrakstā no K. R. Kreicberga personīgā arhīva.

Kreicbergs, K. R. Piezīmes, adresētas +monogrāfijas tapšanas laikā A. Medveckim. 2011. gada 16. janvāris – 2011. gada [b.d.] marts. Rokrakstā 28 lpp., 14 lpp. noraksts datorsalikumā.

Kroplijs, A. Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa.

Latvijas kultūras kanons. Pieejams: http://kulturaskanons.lv/lv/1/ (skatīts 21.02.2013).

Lieģeniece, D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa.

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti. 1. laidiens. (2004). Sast. un red. A. Medveckis. Liepāja: LiePA.

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti. 2. laidiens. (2006). Sast. un red. A.Medveckis. Liepāja: LiePA.

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti. 3. laidiens. (2009). Sast. un red. A. Medveckis. Liepāja: LiePA.

LPA/LiepU Goda grāmata (sākta 1997. gadā).

McCulloch, G. (2004). Documentary Research in Education, History, and the Social Sciences. LOndon: Roultedge Falmer.

Medveckis, A. (2012). Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks. Liepāja: Liepājas Universitātes Socioloģisko pētījumu centrs.

MIlts, A. (2005). Atmiņa un sirdsapziņa. Kentaurs XXI. Nr. 38, 126.–133. lpp.

Muktupāvela, L. (2008). Brālibrāli: balsu burvji brāļi Kokari. Dienas grāmata. Laikraksts Diena.

Nolikumu par (LPA) LiepU darbinieku Morālo un materiālo stimulēšanu (Apstiprināts Senāta sēdē 1998. gada 19. oktobrī).

Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890. g. līdz 1940. g.: Antoloģija / Sast. J. Anspoks, M. Apīnis, J. Bariss u. c. Rīga: Zvaigzne.

Rokasgrāmata ārējiem kvalitātes vērtēšanas ekspertiem. (2005). Viļņa: „Sapņu sala”. Pieejams: http://www.aiknc.lv/static_media/dati/materiali/LV/Rokasgramata.pdf (skatīts 22.02.2013.).

Rubenis, A. (1983). Fenomenoloģija. Rīga: Avots.

Saleniece, I. (2012). Latvijas republikas skolu politika 1918–1934. Daugavpils: DU izdevniecība „Saule”.

Spogulis (2001). / Sak. M. Zirnīte. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Spogulis: Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība. (2007). / Sast. M. Zirnīte. Rīga: Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāts”, LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Staris, A., Ūsiņš, V. (2000). Izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā. Rīga: Zinātne.

Thompson, P. (2000). The voice of the past. Oral history. Oxford: Oxford University Press.

Tisenkopfs, T. (1993). Dzīve un teksts: biogrāfiskā pieeja sociālajās zinātnēs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis 5/93, A daļa, 1.–8. lpp.

Vikmane, B. (2009). Socializācija ģimenē. Liepāja: LiePA.

Zobena, A. (2010). Gadījuma izpētes metodoloģiskie aspekti. 2010. gada 11. janvāra metodoloģiskā semināra atziņas.

Žukovs, L. Kopeloviča, A. (1995). Skolotāju izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā 1918.–1940. Rīga.

Суна, У. Ф., Петров, В. М. (1985). Социология эстетической культуры: Проблеми методологии и методики. Рига: Зинатне.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.599

Refbacks

  • There are currently no refbacks.