Collaboration of Families and Teachers as a Factor of Encouragement of Social Education

Daiva Alifanoviene, Liuda Radzeviciene, Zydra Musvicienė

Abstract


Article reveals peculiarities of collaboration between parents and teachers in the education environment and development of collaboration opportunities. Successive impure strategy of research combining quantitative and qualitative methods is presented. Opinion on collaboration attributes of family members and school teachers (N=176) is analyzed according to the semi structured interview data and applying method of Content analysis. Results of quantitative research that was done using questionnaire reveal peculiarities of collaboration in the process of social education highlighting successful and non-successful areas of collaboration discussed as well.

Keywords


collaboration; participants of education process; social nurture

Full Text:

PDF

References


Alifanovienė, D., Vaitkevičienė & A., Musvicienė, Ž., (2014). Analysis of Social Educators’ and Parents’ Cooperation Possibilities: Promoting and Hindering Factors. Social Welfare: Interdisciplinary Approach. 4 (1), 8-17.

Ališauskienė, S.& Miltenienė, L.(2003). Tėvų, specialistų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų bendradarbiavimo plėtotė ugdymo institucijose (ankstyvosios reabilitacijos tarnybose ir bendrojo lavinimo mokyklose): tyrimo ataskaita. Šiauliai: ŠU. Retriewed from: http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/ataskaita_smm_03.doc (2014.02.11).

Aramavičiūtė, V. (2009). Šiuolaikinio žmogaus socializacija Juozo Vaitkevičiaus socialinėje pedagogikoje. Acta pedagogika Vilensija, 22, p.163–173.

Bitinas, B. (2000). Ugdymo filosofija. Vilnius: Enciklopedija.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (2006). St. Keinys (ed.), Bilkis L., Paulauskas J. & Vitkauskas V. (6-as leid.) – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Indrašienė V., Kvieskienė G. & Merfeldaitė O. (2007). Tarpdalykinės socialinės-pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis, sprendžiant vaikų socialinės atskirties problemas // Tiltai. Nr. 4 (41) KU.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015. Retriewed from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2 (2014.05.05).

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281.Valstybės žinios, 2003-06-28, Nr.63-2853.

Kontautienė, R. (2010). Bendradarbiavimo sistema ir jos valdymas mokykloje. Klaipėda: KU leidykla.

Leliūgienė, I.& Terechovienė, R.(2011). Socialinio pedagogo kompetencijų raiška mokykloje. Socialinis darbas. 10(2), 193-204.

Maslow, A. (2006). Motyvacija ir asmenybė. Vilnius: Apostrofa.

Merfeldaitės, O. (2009). Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo stiprinimas sprendžiant vaikų socializacijos problemas. Socialinis ugdymas. T. 19. Vilnius, 2009, p. 93–103. ISSN 1392-9569.

Rogers, C. R. (2005). Apie tapimą asmeniu. Vilnius: Via Recta.

Socialinio pedagogo pareiginė instrukcija. LR Švietimo ir mokslo ministro 2001 12 14 įsakymas Nr. 1667. Retriewed from: http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/01_12_1667.htm (2014.05.05).

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1393 redakcija). Retriewed from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404471&p_query=&p_tr2= ( 2014.05.05).

Vaiko gerovės 2013–2018 metų programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-547. Retriewed from: http:// www3. lrs.lt/pls/inter3/ dokpaieska. showdoc_ l?p_ id= 438640&p_query=&p_tr2=2 (2014.05.05).

Vaitkevičius, J. (1995). Socialinės pedagogikos pagrindai. Vilnius: Egalda.

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745. Retriewed from: https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382 (2014.05.05).
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol3.501

Refbacks

  • There are currently no refbacks.