Creating and Implementation Elective Courses at Higher Education Institution - Experience Analysis

Rudite Hahele

Abstract


Rīga StradiņšUniversity (RSU) Internal Rules of Studies No 1 stipulate that alongside thecompulsory study courses, students must choose a number of elective courses inall six years of their studies. A considerable part of medical studentsare planning to work as general practitioners. Current trends in the societyand health care allow to conclude that more and more patients wish to usenatural remedies therefore family doctors must possess good knowledge in thisfield.  The staff of the Department ofBiology and Microbiology offers an innovative study course „Medicinal Plantsand Their Use”. The course must correspond to the highest quality standards inorder to be chosen by the students.  Thearticle summarizes the experience in developing the course, as well as analysesits implementation, evaluation and perfection.

Keywords


elective courses; analysis of the experience; implementation; evaluation; perfection

Full Text:

PDF

References


Allen, M.J. (2004). Assessing AcademicProgramsin Higher Education. Bolton, MA: Anker.

European Pharmacopoeia. - 8th ed.2014.

Hahele, R. (2006).Pašnovērtējumsmācību procesā. Rīga. RaKa. 104.-105.lpp.

Karulis, M. (2014)Studijupriekšmeta satura optimizācija. RSU. Zinātniskākonference. Tēzes. 469.lpp.

Krastiņa, E., Pipere, A. (2004).Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga. RaKa. 175.lpp.

Kennedy, D. Hyland, A, Ryan, N. (2007). Writing and UsingLearning Outcomes: a Practical Guide. Retrieved from https://www.dcu.ie/afi/docs/bologna/writing_and_using_learning_outcomes.pdf

Līgotne, A. (2014) Augstākāsizglītības studiju programmu iekšējāskvalitātes nodrošināšana. Sabiedrība,Integrācija, izglītība. Rēzekne. Starptautiskāszinātniskās konferences materiāli.173.-182.lpp.

RSU Studiju reglaments I. Grozījumi 02.09.2013,protokols Nr. 1-2/02.09.13

Rubīne, H.,Eniņa, V. (2004). Ārstniecības augi.Rīga. Zvaigzne ABC.10.

Špona, A.(2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga. RaKa. 162.lpp.11.

Tereško, A. (2008).Augu terapija I un II daļa.Rīga.Zintnieks. 12.

Tiļļa, I. (2006). Skolēnu,skolotāju, studentu un docētāju sociālkultūras kompetences pilnveide. Rakstskrājumā No zināšanām uz kompetentu darbību. Rīga:Latvijas Universitāte.67.-77.lpp.13.

Žogla, I. (2001). Didaktikasteorētiskie pamati. Rīga. RaKa.259.lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.287

Refbacks

  • There are currently no refbacks.