THE NEED OF INTERDISCIPLINARY PARTNERSHIP IN RECREATION AREA TO WORK WITH STREET YOUTH

Dovilė Lisauskienė, Vilmantė Aleksienė

Abstract


Both Europe and Lithuania aim at involving youth into the activities, encouraging their activeness and participation in social life. The article analyzes the social work with street youth. The initiatives of social work in informal environments of a city streets by applying interactive methods, interfering with creative-artistic or sports leisure activities are discussed. The results of the research carried out highlighted the need of interdisciplinary partnership in recreation area to work with street youth.Keywords


socio-cultural work; recreation; street art; street youth

Full Text:

PDF

References


Aleksienė, V. & Ambrazaitė, R. (2014). Jaunimo kultūrų įvairovė: gatvės meno projektai kaip nusikalstamo elgesio prevencija [Youth Cultural Diversity: Street Art Projects as Prevention of Delinquent Behavior]. Socialinis ugdymas, 2, 68-82. doi: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.06

Being young in Europe today (2014). Eurostat statistics explained. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Being_young_in_Europe_today

Brazauskaitė, A. & Dikčiūtė, S. (2015). Meniniai-socialiniai performansai: Lietuva: VšĮ Menų terapijos centras.

Children in Street Situation Raise their voice. (2016). Rapport of Dynamo International and Cosortium for street children. Retrieved from http://streetchildren.org/our-work/csc-publications/

Dunne, A., Uličný, D., Murphy, I. & Golubev, M. (2014). Working With Young People: the Value of Youth Work in the European Union. European Commission. Retrieved from http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf

European Youth Participation in Democratic Life (2013). Eurobarometer statistics Retrieved from http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/flash375_en.pdf

European Union youth policy (2009). Retrieved from http://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Georgallis, M. & Moyart, Cl. (2016). Social Inclusion and Youth People. Excluding Youth: A Threat to Our Future. ). Retrieved from http://www.youthforum.org/assets/2016/05/Excluding-youth-a-threat-to-our-future.pdf

Kellett,M.(2011).Engaging Children and Young People. Centre for Children and Young People Background Briefing Series, no.3. Lismore: Centre for Children and Young People, Southern Cross University.

Kulifaj, P. (2010).Mobile youth work in Slovakia. Mobile youth work in the global context. Documentation of the 9th International ISMO Symposium Stuttgart,10. 77-81.

Laureckis, K. &, Petružytė, D. (2016). Jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, savivoka [Self-Concept of Young People who Spend Time on Streets]. STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 12, 7- 20.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas, 2015 m. balandžio 21 d. Nr. A1-75 Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų [Qualification requirements for social workers]. Retrieved from https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.73078569BC8A

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2013 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-661 Dėl nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos [Lithuanian national youth policy development programme for 2011-2019]. Retrieved from https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.10A2087E3527〈=lt

Lisauskienė, D. & Aleksienė, V. (2016). Socialinis darbuotojas kaip rekreacinės veiklos organizatorius dirbantis su gatvėje laiką leidžiančiais jaunais žmonėmis [Social worker as a recreational activity organizer working with street youth]. Visuomenės sveikata 2016/Priedas 2, 83-91.

Meldžiukas, J. (2016). Darbo su jaunimu paslaugos „Kodėl tai svarbu?“ Jaunimo forumas Konferencijos pranešimų medžiaga. Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotojas.

Shapiro, P. (2005). The Rough Guide to Hip-Hop. Italy: Lego Print S.p.A.

Specht, W. (2010). Mobile Youth Work with a global perspective. Mobile youth work in the global context. Documentation of the 9th International ISMO Symposium Stuttgart, 10, 56-65.

Spierts, M. (2003). Balansavimas ir aktyvinimas: Metodiškai organizuotas sociokultūrinis darbas. Vilnius: VU.

Šinkūnienė, J. R. (2012) Bendruomeniškumas, komunikacija ir muzika: sociokultūriniai negalios aspektai: Monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas

Šinkūnienė, J. & R., Savickaitė, D. (2008). Sociokultūrinio darbo dilema [Dilemma of Socio-Cultural Work]. Socialinis darbas, 7(1), 108-117.

Švedaitė-Sakalauskė, B. & Eidukevičiūtė, D. (2015). Socialinis darbas su jaunimu – pirmoji patirtis Lietuvoje [Street Social Work With Youth –the First Experiences in Lithuania]. STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 11, 37-53.

Tiffany, G. (2010). Detached Youth Work in the United Kingdom. Mobile youth work in the global context. Documentation of the 9th International ISMO Symposium Stuttgart, 10, 66-73.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.