UNIFIED LAWYERS EXAMINATION, FOR AND AGAINST

Artūrs Gaveika

Abstract


Ministry of Justice of the Republic of Latvia believes that in Latvia is relatively low quality of legal education. As the most appropriate way for solving this problem is considered state unified lawyer qualification exam, which would promote legal education quality growth. The quality of legal education in Latvia is increasingly becoming the subject of public discussion. In 2016 took place the final Ministry of Justice working group meeting on implementation of the state lawyer's professional qualification examination. The article devoted to challenges and perspectives of unified lawyer qualification examination implementation.

Keywords


lawyer; exam; professional standard; education

Full Text:

PDF

References


Čepāne, I. (2016). Izstrādāti tiesību aktu projekti valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena ieviešanai. jūlijs 7, 2016. Retrieved from: http://www.lsa.lv/?p=5960

Dimants, A. (2016). Vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens, cik tālu ir tikts. 6.-7.lpp. Jurista vārds 26. Jūlijs 2016 /NR. 30 (933).

Jurista vārds (2015). Augstskolas ir gatavas idejai, bet ne nepārdomātiem eksperimentiem. 17.-24, 21.lpp. Žurnāls Jurista vārds 21. Jūlijs 2015 /NR. 28 (880).

LR Saeima (1998). Izglītības likums. "Latvijas Vēstnesis", 343/344 (1404/1405), 17.11.1998., "Ziņotājs", 24, 24.12.1998. Retrieved from: http://likumi.lv/doc.php?id=50759 1.pants

LR Saeima (2000). Valsts valodas likums. Rīga. "Latvijas Vēstnesis", 428/433 (1888/1893), 21.12.1999., "Ziņotājs", 1, 13.01.2000. Retrieved from: http://likumi.lv/doc.php?id=14740 6.pants.

Milovs, A. (2006). Uzņēmējs: Iedzimtais būvniecības grēks nav izskausts. Laikraksts Diena. 2006.g. 20. Jūlijs Retrieved from: http://www.diena.lv/raksts/latvija/viedokli/uznemejs-iedzimtais-buvniecibas-greks-nav-izskausts-14148054

Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr.733 Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi. "Latvijas Vēstnesis", 110 (4096), 14.07.2009. Retrieved from: http://likumi.lv/ta/id/194735-noteikumi-par-valsts-valodas-zinasanu-apjomu-un-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-kartibu-profesionalo-un-amata-pienakumu-veiksa... 1.pielikums.

Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. : "Latvijas Vēstnesis", 84 (4276), 28.05.2010. Rīgā (prot. Nr.25 33.§). Retrieved from: http://likumi.lv/doc.php?id=210806

Ministru kabineta 26.08.2014. noteikumi Nr. 512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu /LV, 179 (5239), 11.09.2014. Retrieved from: http://likumi.lv/ta/id/268761-noteikumi-par-otra-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-valsts-standartu 23.punkts.

RTA (2017). Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virziena Tiesību zinātne pašnovērtējuma ziņojums par 2015/2016 gadu. Retrieved from: http://www.ru.lv/pzs?action=create_pzs&record_id=14&way=17

Tieslietu ministrija (2015). Konceptuālā ziņojuma projekts par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. Retrieved from: https://www.tm.gov.lv/files/l1.../2015/.../TMKonc_230315_JurEks.doc
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol1.2295

Refbacks

  • There are currently no refbacks.