PERSONALITY DEVELOPMENT, EDUCATION AND COMPETENCE AS BASIC ELEMENTS OF CREATIVITY

Artūrs Gaveika

Abstract


The task of modern technologies is not only to reproduce the obtained information, but also to motivate students to new knowledge, competence and creativity in a wider spectrum of a professional sphere. In this article the connection between education, development and competence in creation of a creative individual has been researched. The author comes to the main conclusion that the creative individual is based on the education and personal development throughout their lives through educational competence of teachers, creating individual and professional competences of a modern person as a base for creative personality.

 


Keywords


creativity; innovation; personality; competence; education

Full Text:

PDF

References


Bebre, R. (2012). Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (Studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos). Starptautiski recenzēts rakstu krājums “Radoša personība”, 10., 45.–54.lpp.

Eiropas izglītības Ministru kopējā deklarācija. Eiropas augstākās izglītības telpa. (1999). Boloņa: Retrieved from: http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/bol_dec_LV.pdf

Gaveika, A. (2013). Atskaite par taktiskajām mācībām „Robeža – 2013”. Rēzekne: Valsts robežsardzes koledžas nepublicētie materiāli, 1. - 8.lpp.

Gaveika, A. (2008). Videofilma taktiskās mācības „Robeža – 2008”. Rēzekne: Valsts robežsardzes koledžas nepublicētie materiāli.

Hellers, R. (2000). Darba grupas vadība. (44.-45.lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.

Koķe, T. (2009). Izglītības ministre atklāja konferenci „Radoša domāšana un izglītība”. Rīgā. Retrieved from: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4219.html.

LR Saeima (1922). Latvijas Republikas Satversme. Rīga. Retrieved from: http://likumi.lv/doc.php?id=57980

LR Saeima (1998). Izglītības likums. Rīgā. Retrieved from: http://likumi.lv/doc.php?id=50759

LR Saeima (1999). Profesionālās izglītības likums. Rīgā. Retrieved from: http://likumi.lv/doc.php?id=20244

LR Saeima (2014). Saeimas paziņojums Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu. Rīgā. Retrieved from: http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

Ministru kabineta rīkojums Nr.742. (2006). Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007-2013.gadam. Rīgā. Retrieved from: http://likumi.lv/doc.php?id=144686

Rumpīte, D. (2000). Novitātes kreativitātes teorijā. Žurnāls“Skolotājs”. Nr5. 32. – 38.lpp. Rīga.

Vedins, I. (1998). Personība un laiks. Zin. rakstu krāj. Latvijas Policijas akadēmijas raksti Nr.5. 11.-22.lpp. Sastād. G.Ratnieks. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija.

Vedins, I. (2003). Attīstības problēma. Zin. rakstu krāj. Latvijas Policijas akadēmijas raksti Nr10. 7.-26.lpp. Sastād. J.Circens. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija.

Vorens, R. (2008). Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv ).

Vorens, R. (2009). Attīstiet kreativitāti. Retrieved from: http://cbmc.lv/wp-content/uploads/Manna/PM09.01.12%20-%20Attistiet%20kreativitati.pdf

Артюшкин, С. (2008). Дуэт высшего образования. Starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences LATVIJA UN EIROPA: REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS, RISINĀJUMI UN PERSPEKTĪVAS, rakstu krājums, 564. – 566.lpp., marts 2008. Daugavpils: BSA.

Кук, П. (2008). Креативность в организациях государственного сектора. Глава из книги «Креатив приносит деньги» Издательство «Гревцов Паблишер». Retrieved from: http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/publ_sector.htm.

Локк, Д. (1985). Опыт о человеческом разумении. Сочинения в 3-х томах. Т. И. Москва.

Никифоров, О. (2008). Представления о ценности образования. Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences „21.GADSIMTA JAUNATNE: ĢIMENE IZGLĪTĪBA KARJERA materiālu krājums, 98. – 105.lpp. 2009. Rīga - Rēzekne: BSA.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1546

Refbacks

  • There are currently no refbacks.