SLAVIC ELEMENTS IN THE NAMES OF CONTEMPORARY INHABITANTS OF VIĻĀNI (EASTERN LATVIA)

Dorota Krystyna Rembiszewska, Kazimierz Sikora

Abstract


The article depicts some distinctive features present in the anthroponymic system of the inhabitants of Viļāni, a town in eastern Latvia known for the former Slavic (Polish, Russian, Belarusian) settlements. Personal names are evidence of coexistence of several nations and of the overlapping of various cultural and linguistic influences in the area of Latgale.

500 surnames, excerpted from a list of 1100, demonstrate their Slavic origin. The article discusses assimilation processes, including graphic changes that result from the process of adaptation of Slavic names to Latvian, and analyses typical Slavic suffixes used to derive personal names (-wski, -ko, -owicz). This research deals with the difficulty of unequivocal attribution of some surnames to a specific Slavic language. One of the sources of this research is 19th-century records with the names of the inhabitants of Viļāni drawn up by Stefania Ulanowska, author of “Łotysze Inflant Polskich” (1891–1895).


Keywords


antroponomy; family names of Latgale; Balto-Slavic language contacts

Full Text:

PDF

References


Breza, Edward (1981). Sposoby germanizacji antroponimów polskich na Pomorzu. Górnowicz, Hubert (red., 1981). Nazewnictwo obszarów językowo mieszanych. Warszawa: Ossolineum. 107–115.

Citko, Lilia (2001). Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kreja, Bogusław (2001). Współczesne polskie nazwiska „muzyczne”. Onomastica XLVI. 187–220.

Lech-Kirstein, Danuta (2008). Adaptacje językowe w śląskiej antroponimii (na przykładzie dziewiętnastowiecznych nazwisk opolan). Onomastica Slavogermanica XXVII. 167–178.

Manteuffel, Gustaw (2009). Inflanty Polskie oraz Listy znad Bałtyku, wstęp, redakcja i opracowanie tekstu Krzysztof Zajas, Kraków: Universitas.

Orgelbrand, Samuel (1898–1904). Encyklopedia Powszechna 1–18, Warszawa.

Rymut, Kazimierz (2001). Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny I–II, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Rymut, Kazimierz (2003). Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku. Warszawa–Kraków, wydanie drugie poprawione [płyta CD ROM].

SEMSNO I – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych 1. Odapelatywne nazwy osobowe (2000). oprac. Aleksandra Cieślikowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN.

SGKP – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1880–1902). 1–15, Warszawa.

SPVI w. – Słownik polszczyzny XVI wieku, www.spxvi.edu.pl/, sk. 01.09.2016].

Ulanowska, Stefania (1891–1895). Łotysze Inflant Polskich, a w szczególności z gminy wielońskiej powiatu rzeżyckiego: Obraz etnograficzny. Kraków 1891, cz. I, t. 15. 181–282; Kraków 1892, cz. II, t. 16, 104–218; Kraków 1895, cz. III, t. 18, 232–492.

Бірыла, Мікалай Васілевіч (1969). Беларуская антрапанімія. Мінск: Навука i технiка.

Бірыла, Мікалай Васілевіч (1982). Беларуская антрапанімія. 3.Структура уласных мужчынскіх імён. Мінск: Навука i технiка.

Сталтмане, Велта (1981). Латышская антропонимия. Фамилии, Москва: Наука

Унбегаун, Борис Генрихович (1989). Русские фамилии. Москва: Прогресс.

ИСТОЧНИКИ

PAU I – Archiwum Polskiej Akademii Nauki i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Materiały Stefanii Ulanowskiej, sygn. I–29a, Spis nazwisk, k. 173–186.

pis – Viļānu novada pašvaldība (2014).Viļānu iedzīvotāju uzvārdu saraksts (datorrakstā).
DOI: https://doi.org/10.17770/latg2016.8.2230

Refbacks

  • There are currently no refbacks.