RELATIONS BETWEEN STATE AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN INTERNATIONAL AND EUROPEAN LEGAL ACTS

Ivans Jānis Mihailovs

Abstract


Religion is one of the most important social regulators influencing the relations in the society and the choice (action) of an individual in the concrete situation, sacralize definite behaviour and standards, or quite vice versa – disavow them (sin), regulate the relations among people and the relations between human and the highest power (God), in separate cases allowing to overcome legal and ethical dilemmas, to act or refrain from action. Each religion exists in a definite community (society), therefore, the religious norms affect the life of community members and thus also the state, culture, and rights. Nowadays the impact of rights on religion, religious organizations as communities of believing persons, their organization, administration and activity is impossible to deny. This study is an attempt to offer a review on the regulation of the relations betweens state and religious organizations in international and European legal acts. Analysis of the legal aspects of the relations between state and religious organizations allow the conclusion that the freedom of religion has a fundamental basis which today determines the relations/attitude of the state with/to religion and religious organizations. The principle of freedom of religion as an integral part of human rights is respected and implemented in states where the church is fully or partly separated (segregated) from the state as well as in states where there is state church. This principle has been acknowledged also by the European Union and the European Council leaving the implementation details to the Member States themselves. The principle of freedom of religion comprises two principal aspects: person’s individual choice to not/belong to some religion and to not/participate in religious activities, and state’s responsibility is to respect, within the framework of the law, the freedom of activities of religious organizations. Implementation of the principle of freedom of religion is burdened by manifold interpretation of the notions “religion” and “belief”; by the necessity to consider this principle commensurate with other human rights and freedoms; by the vagueness of the limits of this principle. In this context, the practice of the European Court of Human Rights is essential, in interpreting correspondingly the principle of freedom of religion provided for in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, particularizing the understanding of this principle in the relations between the state and religious organizations. Present-day practice, at least in the public sphere, facilitate a tolerant attitude and observance of the specific character of religious belonging in various social relations (work, contacts with state administration, military service) etc. Nevertheless, disregarding several implementation problems of the principle of freedom of religion, equality should be observed in the relations between the state and religious organizations, establishing precise limits of cooperation and supervision, which is a precondition for the existence of a legal secular state.

Keywords


.

Full Text:

PDF

References


Abela, Anthony Solidarity and Religion in the European Union: a comperative socilogical perspective. http://staff.um.edu.mt/aabe2/EDRC%20Abela.pdf. (Skatīts 17.11.2008.)

Albats, Hermanis (1930). Baznīcas tiesības. Rīga: Studentu padomes grāmatnīca.

Balodis, Ringolds (2002). Baznīcu tiesības. Rīga: Mantojums.

Balodis, Ringolds (2008). Tiesiskie principi, kas valda valsts un Baznīcas attiecībās Latvijas Republikā 21.gs. sākumā. Juridiskā zinātne. Latvijas Universitātes raksti Nr.740. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 112–124.

Balodis, Ringolds (2000). Valsts un baznīca. Rīga: Nordik.

Blūzma, Valdis (2002). Romas valsts un tiesības. Kanoniskās tiesības viduslaikos. Lekcijas ārvalstu tiesību vēsturē. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola.

Blūzma, Valdis, Zemītis, Guntis, Osipova, Sanita (2007). Ārvalstu tiesību vēstures avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689.gadam). Rīga: Biznesa augstskola “Turība”.

Deklarācija par jebkuras neiecietības un diskriminācijas, kas balstās uz reliģiju vai pārliecību, izskaušanu. http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=79. (Skatīts 20.11.2008)

Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. http://www.mkparstavis.am.gov.lv/lv/?id=41. (Skatīts 17.11.2008.)

Krishnaswamy, Arcot Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices. http://www.religlaw.org/interdocs/docs/akstudy1960.htm. (Skatīts 12.11.2008.)

Latvia. International Religious Freedom Report 2008. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108454.htm. (Skatīts 17.11.2008.)

Lisabonas līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/13-cg14.lv07.doc. (Skatīts 17.11.2008.)

Vilks, Andrejs red. (1998). Netradicionālās reliģiskās kustības un sektas: socioloģiskie un kriminoloģiskie aspekti. Rīga: Kriminoloģisko pētījumu centrs. Reliģisko organizāciju likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=36874. (Skatīts 12.11.2008.)

Runce, Inese (2008). Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906.–1940. g. http://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F86737/Inese%20Runce%202008.pdf.

Vickers, Lucy (2007). Religion and Belief Discrimination in Employment – the EU law. http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/07relbel_en.pdf. (Skatīts 17.11.2008.)

Vilks, Andrejs (2001). Deviantoloģija (mācība par uzvedības sociālajām novirzēm). Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Бажан, Татьяна, Старков, Олег (2007). Религиоведение для юристов. Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс.

Брольо, Франческо Марджотто, Мирабелли, Чезаре, Онида, Франческо (2008). Религии и юридические системы. Введение в сравнительное церковное право. Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.

Калинин, С. (2001). Некоторые проблемы Церкви и религии в современной общей теории права.

Христианские ценности в современной культуре (к 200-летию Христианства). Минск: Гама-5, с. 129–130.

Мудов, С. Религиозные аспекты Европейской интеграци. http://www.inst.by/basis/publ/XII2-4.pdf. (Skatīts 17.11.2008.)

На пути к активной, справедливой и социально сплочённой Европе (2007). http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/source/TSCF(2007)31R.doc. (Skatīts 17.11.2008.)

Понкин, Игорь (2005). Ислам во Франции. http://www.state-religion.ru/files/islam-f.pdf. (Skatīts 17.11.2008.)

Понкин, Игорь (2003). Правовые основы светcкости государства и образования. http://www.statereligion.ru/files/laicite1.pdf. (Skatīts 16.11.2008.)

Понкин, Игорь (2004). Cветcкость государства. http://www.state-religion.ru/files/laicite2.pdf. (Skatīts 16.11.2008.)

Понкин, Игорь (2005). Современное светcкое государство: конституционно-правовое исследование. http://www.state-religion.ru/files/laicite3.pdf. (Skatīts 16.11.2008.)
DOI: https://doi.org/10.17770/latg2009.2.1606

Refbacks

  • There are currently no refbacks.