TEMPORARY PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE

Inese Stepule

Abstract


Due to social and economic changes in society, a person's ability to adapt to changing living conditions has diminished. If a person cannot adapt himself, the people around him, especially family members, suffer from this. These sufferings include such shortcomings as violence, trauma, sexual exploitation of children, etc. The study deals with temporary protection against domestic violence. The topic is relevant, since domestic violence is one of the main public health problems. Every year, a large number of people suffer from domestic violence throughout the world. Unfortunately in Latvia compared to other countries of the European Union, domestic violence is a very big problem. Not only women, but also children, the elderly, as well as men, suffer from domestic violence.

Keywords


despot; family; . means of protection; suffering; violence

Full Text:

PDF

References


Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.). LR likums ar groz. līdz 03.05.2018. https://likumi.lv/ doc.php?id=49096, sk.18.03.2019.

Civilprocesa likums (14.10.1998.). LR likums ar groz. līdz 28.02.2019. https://likumi.lv/ta/id/50500, sk. 10.03.2019.

Deklarācija par vardarbības pret sievieti izskaušanu (20.12.1993.). Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas rezolūcija Nr.48. http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/akti/ pret_vardarbibu_sievietes.pdf, sk. 15.04.2019.

Eiropas Cilvēktiesību Konvencija (04.11.1950.). Eiropas Padomes valdību konvencija ar groz., kas izdarīti ar 11. un 14.protokoliem, iekļaujot protokolus Nr.1, 4, 6, 7, 12, 13 un 16. https://www.echr.coe.int/ Documents/Convention_LAV.pdf, sk. 10.04.2019.

Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību (31.03.2014.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.161. https://likumi.lv/doc.php?id=265314, sk. 11.03.2019.

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.). LR likums ar groz. 04.10.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=57980, sk. 10.03.2019.

Par policiju (04.06.1991.). LR likums ar groz. līdz 14.03.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=67957, sk. 11.03.2019.

Vispārējā cilvēktiesību konvencija (10.12.1948.). Apvienoto Nāciju Organizācija. http://www.tiesibsargs.lv/ lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija, sk. 12.04.2019.

Balodis, K. (2007). Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC. 383 lpp.

Balodis, R., Endziņš, A., Jundzis, T. u.c. (2011). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 864 lpp.

Birkavs, V., Vēbers, J. (1994). Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Izdevniecība „AVOTS”. 243 lpp.

Centrālā statistikas pārvalde (2019). Noslēgto un šķirto laulību skaits. https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/laulibas, sk. 10.04.2019.

Centrs “Marta” (2018). Vardarbība ģimenē. http://marta.lv/marta-darbiba/vardarbiba, sk. 9.04.2018.

Ceplis, D., Liepiņa, L., Prišpetjeva, J., Rūpa, T., Sūniņa, V., Vilks, A. (2001). Bērns un kriminalitāte: metodiski informatīvo materiālu krājums. Rīga: „Izdevniecība RaKa”. 363 lpp.

European Union Agency for Fundamental Right (2014) Violence against women: an EU-wide survey. Main results. 200 p. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results -report, sk. 9.04.2019.

Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. (2010). Vēsture pamatskolai viduslaiki. Rīga: Zvaigzne ABC. 160 lpp.

Heise, L.L., Pitanguy, J., Germain, A., Washington, D.C. (2010). Violence Against Women: The Hidden Health Burden. World Bank Discussion Papers, 86 p. Retrieved 10.04.2019. from http://documents. worldbank.org/curated/en/489381468740165817/pdf/multi0page.pdf

Jauns.lv (29.01.2014.). Latvijā agresiju pret vīriešiem izrāda pašu sievas. Un viņi klusē… https://jauns.lv/ raksts/zinas/95511-latvija-agresiju-pret-viriesiem-izrada-pasu-sievas-un-vini-kluse, sk. 11.04.2018.

Kinca, A. (20.03.2017.). Emocionāla vardarbība bērnudārzā Aizkrauklē atklāj ar slēptiem ierakstiem diktofonā. http://www.lsm.lv/raksts/latvija/zinas/emocionalo-vardarbibu-bernudarza-aizkraukle-atklaj-ar-sleptiem-ierakstiem-diktofona.a228937, sk. 10.04.2019.

Labklājības ministrija (08.03.2018.). Kas ir fiziska vardarbība? Animācijas klips. https://www.youtube.com/ watch?v=UbaU7w4fcDg, sk. 28.03.2019.

Labklājības ministrija (12.03.2018.). Kas ir psiholoģiska vardarbība? Animācijas klips. https://www.youtube.com/watch?v=PFzXpSlDT30, sk. 28.03.2019.

Labklājības ministrija (2018). Vardarbības ģimenē izplatība Latvijā. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ ciesanas-no-vardarbibas-gimene-29-gadu-garuma-natalijas-stasts.a318120/, sk. 28.03.2019.

Labklājības ministrija (28.03.2018.). Kas ir ekonomiska vardarbība? Animācijas klips. https://www.youtube. com/watch?v=OyTvX-II-IY, sk. 28.03.2019.

Labklājības ministrija (28.03.2018.). Kas ir seksuālā vardarbība? Animācijas klips. https://www.youtube. com/watch?v=A8ZWe8-qlXc, sk. 28.03.2019.

Latvijas Bībeles biedrība (2019). Pāvila vēstule Efeziešiem 5:28, 29. http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/pavilaefeziesiem /Efezgr5.htm, sk. 12.04.2019.

Latvijas Bībeles biedrība (2019). Salamana Pamācības 22:6. http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/ salamanapamaciba/salamanapamacibas22, sk. 12.04.2019.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2004.gada 11.oktobra spriedums Nr. 2004-02-0106 “Par Civillikuma 155.panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110.panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4.pantam”. Latvijas Vēstnesis, Nr.161.

Ruduša, V. (2012). Emocionālā vardarbība. Rīga: „Izdevniecība RaKa”. 157 lpp.

Sebre, S., Ļebedeva, L., Trapenciere, I. (2004). Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte. Pētījums. Rīga: Centrs pret vardarbību „Dardedze”. http://www.lm.gov.lv/ text/1107, sk. 20.03.2019.

Tieslietu ministrija (2016) Informatīvs materiāls par tiesu reformu Latgales reģionā. https://tiesas.lvMedia/ Default/Court/Tiesu%20reforma_Latgale_26%200116.pdf, sk. 10.04.2019.

Tiesu informācijas sistēma (2019). TIS statistika. https://tis.ta.gov.lv/tisreal?FORM=TIS_STaT_O, sk. 28.03.2019.

Vitte, Ā. (2017). Ģimenes tiesības. Latvijas tiesību sistēma. Kolektīvā monogrāfija. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 193.-206.lpp.

Vjatere, L., Vjatere, I., (2004). Bieži lietoti jēdzieni un termini. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga: SIA „Izdevniecība Avots”. 621 lpp.

Balvu rajona tiesas 2017.gada 15.jūlija spriedums krimināllietā Nr.11903001516.

Rīgas apgabaltiesas civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 12.aprīļa lēmums civillietā Nr. CA-1850/16/25.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/iss2019.5294

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Inese Stepule