CIVIL GUARANTEE OF THE CHURCH'S MARRIAGE

Zane Romane

Abstract


Marriage has existed as a method of regulating relations since the beginning of humanity. In Latvia, marriage can be concluded at a registry office or by the clergy. During the study it was found out that concluding a marriage in church and civil marriage is contradictory. It is possible that a married couple that concluded their marriage in church get divorced in accordance with the civil law, but in accordance with the canon law they are still married.

Keywords


civil marriage; civil registry office; marriage in church; religion; state

Full Text:

PDF

References


Civillikums (1937. 6.febr.). Latvijas Republikas likums. Valdības Vēstnesis, Nr. 41.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (2012. 29.nov.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 197.

Bibles Cripture (2004). The Gospel of St. Matthew. Retrieved 05.04.2019 from http://biblescripture.net/ Matthew.html

Birziņa, L. (1989). Lielā Franču buržuāziskā revolūcija. Rīga: Avots. 198 lpp.

Bībeles biedrība (2014). Vēstule ebrejiem. http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/ebrejiem/ vestuleebrejiem.htm, sk. 12.04.2018.

Boļšakovs, I.M. (2018. 16.febr.). Katoliskās laulības noslēpums. https://www.satori.lv/article/katoliskas-laulibas-noslepums, sk. 26.02.2018.

Kudeikina, I. (2015). Laulības noslēgšanas institucionālās piekritības problēmas. Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē. Rīga: Rīgas Stradiņu universitāte., 404.lpp.

Luters, M. (2006). Mazā katehisma skaidrojums: Kas ir sakraments? http://www.janabaznica.lv/luters/maza-katehisma-skaidrojums/4-nodala/kas-ir-sakraments/, sk. 06.02.2018.

Načisčionis, J., Veikša, I. (zin.red.), (2017). Latvijas Tiesību sistēma. Kolektīvā monogrāfija. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”. 422 lpp.

Osipova, S. (2004). Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 408 lpp.

Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus Baznīca (2017). Svēto rakstu ceļvedis. https://www.lds.org/scriptures/ gs/merciful-mercy?lang=lav, sk. 06.04.2018.

Rīgas arhidiecēzes portāls (2014). Baznīcas tiesa. http://katolis.lv/baznica-latvija/baznicas-tiesa.html, sk. 05.04.2018.

Rīgas Augstākais Reliģijas zinātņu institūts (1992). Katoliskās Baznīcas katehisms. http://www.rarzi.lv/ ejietunmaciet/Katehisms_/index.html, sk. 05.04.2019.

Rušeniece, D. (2010. 10.aug.). Pārmaiņas bezstrīdus laulības šķiršanu lietu izskatīšanā. Jurista Vārds, Nr.32.

Vēbers, J. (2000). LR Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Rīga: Mans īpašums. 174 lpp.

Katoliskā Baznīca (1983). Kanonisko tiesību kodekss.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2019.5291

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Zane Romane