CORROBORATION OF REAL ESTATE IN THE LAND REGISTER

Aija Livziniece

Abstract


The corroboration of real estate in the land register is one of the oldest and most developed legal sectors, since nearly every resident owns real estate. The real estate sector developed distinctly after the restoration of Latvian independence due to the fact that the private property was restored. Therefore, the State administration introduced the land register system which records real estate and strengthens the rights associated to it, creating a mechanism for ownership protection. People currently lack the understanding of ownership strengthening through the land register and the importance of recorded information, which is reflected on the land register public credibility principle.

Keywords


real estate; corroboration; public credibility principle

Full Text:

PDF

References


Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.). LR likums ar groz. līdz 01.01.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=57980, sk. 16.04.2019.

Par tiesu varu (15.12.1992.). LR likums ar groz. līdz 28.11.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=62847, sk. 23.04.2019.

Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās (20.11.1991.). LR likums ar groz. līdz 01.05.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=70467, sk. 18.04.2019.

Valsts pārvaldes iekārtas likums (06.06.2002.). LR likums ar groz. līdz 01.06.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=63545, sk. 17.04.2019.

Baldunčiks, J. (1999). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava. 400 lpp.

Baltic Legal (2019). Estonian Land Register. Retrieved 23.04.2019 from http://www.baltic-legal.com/ estonian-land-register-eng.htm

Baltic Legal (2019). Real Property Cadastre and Register of Lithuania. Retrieved 19.04.2019 from http://www.baltic-legal.com/real-property-cadastre-and-register-of-lithuania-eng.htm

Dreija, S., Jansone, D. u.c. (2003). Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 288 lpp.

Dubure, V., Fogels, A. u.c. (1998). Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik. 302 lpp.

Eiropas e-tiesiskuma portāls (2019). Par Lietuvas zemesgrāmatu. https://e-justice.europa.eu/content_ land_registers_in_member_states-109-lt-lv.do?init=true&member=1, sk. 19.04.2019.

Garro, A.M. (2004). Recordation of Interests in Land. International Encyclopedia of Comparative Law. Property and Trust, vol. VI. Tubingen: Mohr Siebeck. 217 p.

Grigore-Bāra, E. (2014). Privātīpašuma izpratnes transformācija pēc Latvijas Republikas nodibināšanas. Juridiskā zinātne, 7, 71. - 83. lpp.

Kavass, N. (1939). Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: [n.d.]. 10 lpp.

Konradi, F., Valters, A. (1935). Civillikumi ar paskaidrojumiem. Otrā grāmata. Lietu tiesības. Rīga: Grāmatrūpnieks. 101 lpp.

Lase, I. (2004). Caurspīdība ir, jāpiestrādā pie racionalitātes. http://providus.lv/en/article/caurspidiba-ir-japiestrada-pie-racionalitates, sk. 17.04.2019.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (2018). Tiesu prakse par zemesgrāmatu likuma piemērošanu http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/civiltiesibas, sk. 22.04.2019.

Latvijas Republikas Tiesībsargs (2019). Tiesības uz īpašumu. http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/ cilvektiesibas/socialas-un-ekonomiskas-tiesibas/tiesibas-uz-ipasumu, sk. 16.04.2019.

Lazdiņš, J. (2003). Latvijas privāttiesības. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds. 102 lpp.

Neimane, I. (07.12.2004.). Īpašuma tiesības kā cilvēka pamattiesības. Jurista vārds, 47, 24.lpp.

Pilsētniece, L., Garsvāne, S. (1999). Tiesības uz īpašumu un īpašuma atsavināšana valsts vai sabiedrības vajadzībām. https://www.vestnesis.lv/ta/id/20697, sk. 20.04.2019.

Rezevska, D. (2015). Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Daigas Rezevskas izdevums. 176 lpp.

Smith, R.J. (1996). Property Law. London: Longmen. 203 p.

Švemberga, A. (2012). Nekustamā īpašuma reģistrācijas sistēmas Eiropā. [Promocijas darbs]. http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/5124/22970Annija_Svemberga_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y, sk. 20.04.2019.

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (2019). Par zemesgrāmatām. https://www.zemesgramata.lv/ saturs/lv/15-13-13, sk. 20.04.2019.

Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2019. gada 17. aprīļa lēmums lietā Nr. C-0028-19.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2019.5287

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Aija Livziniece