LEGAL STATUS OF THE STATE CONSTRUCTION CONTROL BUREAU

Jeļena Krauliša

Abstract


The article is devoted to the study of the legal status of the State Construction Control Bureau and its development, thus concluding the importance and necessity of the State Construction Control Bureau. The results of the State Construction Control Bureau work in relatively short period, which provide an opportunity to conclude on the role of this state institution, but also evaluate the exiting construction work control system in the country. In the article assessed the competence of the State Construction Control Bureau, as well as the rights, duties and function assigned to construction work inspectors of Bureau.

Keywords


construction work inspectors; control of the construction; State Construction Control Bureau

Full Text:

PDF

References


Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība (25.03.2014.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.156. ar groz. līdz 15.04.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=265254, sk. 15.04.2019.

Būvniecības likums (09.07.2013.). LR likums ar groz. līdz 24.04.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=258572, sk. 24.04.2019.

Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums (30.09.2014.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.576. ar groz. līdz 10.04.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=269202, sk. 10.04.2019.

Ēku būvnoteikumi (02.09.2014.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.529. ar groz. līdz 13.04.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=269164, sk. 13.04.2019.

Vispārīgie būvnoteikumi (19.08.2014.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.500. ar groz. līdz 14.04.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=269069, sk. 14.04.2019.

Balodis, K. (2011). Latvijas Republikas Satversmes 105.panta komentāri. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 459.-478.lpp.

Bože, M. (12.06.2018.). Nozare atbalsta būvniecības regulējuma uzlabojumus, tomēr ir arī jauni priekšlikumi. Jurista Vārds, 24, 22.-25.lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 19.jūlija lēmums lietā SKA-1056/2016. http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/administrativo-lietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/buvniecibas-tiesibas?lawfilter=1, 13.04.2019.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017.gada 22.decembra spriedums lietā SKA-1488/2017. http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/administrativo-lietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/buvniecibas-tiesibas?lawfilter=1, sk. 13.04.2019.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr. 2007-11-03. http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2007-11-03_Spriedums.pdf, 20.04.2019.

Putnika, L. (12.06.2018.). Būvniecības kontroles biroja darbība. Jurista Vārds, 24, 12.-15.lpp.

Stucka, A. (2009). Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža. 352 lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2019.5285

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jeļena Krauliša