FINANCIAL IMPACT OF REAL ESTATE TAX ON LOCAL GOVERNMENT TAX REVENUE

Anita Kriviņa

Abstract


The real estate tax is one of the direct taxes administered by municipalities and it is the only one tax in Latvia that is fully credited to the local government budget. The research object of the article is the financial impact of real estate tax on budgets tax revenue of local governments. The aim of the research is to analyse the impact of real estate tax revenue on municipal budget in the administration context of tax expenditure. In the frames of the research following hypothesis was formulated - real estate tax has a relatively small impact on revenue of municipal budget, but it has relatively high administration costs. In order to analyse the financial impact, it was researched the expenses of real estate tax administration. As the basis for the study the estimated and actual tax administration expenses of one municipality was used.

Keywords


budget; cadastral value; real estate tax; revenue;

Full Text:

PDF

References


Par nekustamā īpašuma nodokli (04.06.1997.). LR likums ar groz. līdz 31.12.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=43913, sk. 29.03.2019.

Baumane, V. Paršova, V. (2010). Kadastra datu izmantošana kadastrālās vērtēšanas modeļos. Stientific Journal of RTU: Geomatic, vol.7, 70.–75.lpp.

Dārziņa, L. (10.01.2017.). Nekustamā īpašuma nodoklis 2017.gadā. https://lvportals.lv/skaidrojumi/284394-nekustama-ipasuma-nodoklis-2017-gada-maksajumu-ietekme-pasvaldiba-2017, sk.29.03.2019.

LR Centrālā statistikas pārvalde (2019). Iedzīvotāju skaits republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados. https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/galvenie-raditaji/iedzivotaju-skaits-republikas-pilsetas, sk. 29.03.2019.

Ozola-Balode, Z. (11.03.2017.). Latvijā visnedraudzīgākais nekustamā īpašuma nodoklis Baltijā. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvija-visnedraudzigakais-nekustama-ipasuma-nodoklis-baltija.a227679/, sk. 27.03.2019.

Stucere, S. (2010). Samērīga nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas problēmas Latvijā. Scientific Journal of Riga Technical University Economics and Business. Economy: Theory and Practice, vol.20, 133.-139.lpp.

Valsts kase (2016-2017). Pašvaldību mēneša un gada pārskati https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/ code/pub.php?module=pub, sk. 27.03.2019.

Valsts kase (2019). Skaidrojums pārskatam par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi. https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Saimniecisk%C4%81%20gada%20p%C4%81rskats/2017/2.sejums/2_24_FMInf_250618_kons_pasv_sk.pdf, sk. 25.03.2019.

Valsts zemes dienests (2019). Kadastrālo vērtību bāze 2016., 2017., 2018. un 2019.gadam. https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/kadastrala-vertesana/kadastralo-vertibu-baze-2016%20un%202017/, sk. 25.03.2019.

Vanags, J. (2014). Nekustamā īpašuma nodokļa neizmantotais potenciāls pašvaldību attīstībā. Daugavpils Universitātes 53.startptautiskās zinātniskās konferences materiāli. https://dukonference.lv/lv/content_53, sk. 29.03.2019.

SIA “ZZ dati” (2017). Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programma. Zemes un nekustamā īpašuma nodokļa kopsavilkums.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2019.5261

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kriviņa Anita