STATE ADMINISTRATION SERVICE MANAGEMENT

Oskars Vasiļjevs

Abstract


Paragraphs six and eight of the Section 10 of the State Administration Structure Law determine that State administration shall regularly examine and improve the quality of public services and organize them in a manner that is as convenient and approachable to individuals as possible. In order to comply the rights of individuals to receive high quality State administration services and approachable State administration, the Section 97 of the State Administration Structure Law determines implementation of State administration service management. Nevertheless, the process of management of the State administration services has been introduced recently and is not explored much.

Keywords


management; services; state administration

Full Text:

PDF

References


Administratīvā procesa likums (25.10.2001.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 14.11.2001., Nr. 164 (2551)

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (05.05.2016.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 25.05.2016., Nr. 100 (5672)

Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību (04.07.2017.) Ministru kabineta noteikumi Nr. 401. Latvijas Vēstnesis, 17.07.2017., Nr. 140 (5967)

Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi (04.07.2017.). Ministru kabineta noteikumi Nr. 402. Latvijas Vēstnesis, 17.07.2017., Nr. 140 (5967)

Valsts pārvaldes iekārtas likums (06.06.2002.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 21.06.2002., Nr. 94 (2669)

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi (04.07.2017.). Ministru kabineta noteikumi Nr. 400. Latvijas Vēstnesis, 17.07.2017., Nr. 140 (5967)

Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība (04.07.2017.). Ministru kabineta noteikumi Nr. 399. Latvijas Vēstnesis, 17.07.2017., Nr. 140 (5967)

Briede, J., Danovskis, E., Kovaļevska, A. (2016). Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 354 lpp.

Jansone, D., Reinholde, I., Ulnicāne, I. (2002). Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas Universitāte. 291 lpp.

Ministru kabinets (2017). Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). http://tap.mk.gov.lv/doc/2017_07/VARAManot_14062017_Pakalpojum.1336.doc, sk. 10.05.2018.

Načisčionis, J., Veikša, I. (zin. red., 2017). Latvijas tiesību sistēma. [Kolektīvā monogrāfija]. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”. 442 lpp.

Saeima (08.05.2014.c). Likumprojekts „Publisko pakalpojumu likums”, pirmais lasījums [Sēdes stenogramma]. http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/58FF496D65663A1CC2257CD8004 B076C?Open Document, sk. 10.05.2018.

Saeima (17.03.2016.c). Likumprojekts “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”, pirmais lasījums. [Sēdes stenogramma]. http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/DD18B8016EF1462EC2257 F8C00234BD9?OpenDocument, sk. 10.05.2018.

Saeima (2014a). Likumprojekta “Publisko pakalpojumu likums” kartīte. http://titania.saeima.lv/LIVS11/ saeimalivs11.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1061/Lp11, sk. 10.05.2018.

Saeima (2014b). Likumprojekta “Publisko pakalpojumu likums” teksts. http://titania.saeima.lv/LIVS11/ saeimalivs11.nsf/0/B19CA7202AF55739C2257C680023CE70?OpenDocument, sk. 10.05.2018.

Saeima (2016a). Likumprojekta “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” kartīte. http://titania.saeima. lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=518/Lp12, sk. 10.05.2018.

Saeima (2016b). Likumprojekta “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” teksts. http://titania.saeima. lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/AC9E289A5A61C180C2257F71003B0377?OpenDocument, sk. 10.05.2018

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija (23.04.2014.). Lēmums Nr. 9/7 Par Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Publisko pakalpojumu likums” http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs 11.nsf/0/FEA673F9C5734531C2257CC4003C7638?OpenDocument, sk. 10.05.2018.

Tezaurs.lv (2018). Pārvaldība. http://tezaurs.lv/#/sv/pārvaldība, sk. 10.05.2018.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (2018). E-pakalpojumi. 2018.gada 1. ceturkšņa statistika. http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/latvijalv10/vraa_ezinas_1cet_2018.pdf, sk. 10.05.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (2015) Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi. http://polsis.mk.gov.lv/api/file/file21508.docx, sk. 10.05.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (2017). Informatīvais ziņojums “Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas gaita”. http://polsis.mk.gov.lv/api/file/file 5305335229943801895.docx, sk. 10.05.2018.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2018.4290

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Oskars Vasiļjevs