HISTORICAL DEVELOPMENT UNDERSTANDING OF UNREGISTERED COHABITATION CONCEPT

Linita Sporāne

Abstract


The understanding of traditional families, consisting of husband, wife and children, can still be considered a norm in Europe. However, it is difficult to challenge the claim that it is no longer the only form of family life. Society with family forms understands marriage, registered relationships and unregistered relationships, not only in the traditional sense, but also in relationships between women and men, but also in the same partnership relationship. The aim of the article is to find out the causes of rapid emergence of unregistered cohabitation and the need for the improvement of the existing legal framework and provisory development. The lack of united terminology and unitary definition of unregistered cohabitation in national and international level.

Keywords


domestic partnership; family marriage; unregistered cohabitation

Full Text:

PDF

References


Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (04.11.1950.). Eiropas Padome. https://likumi.lv/ ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/649, sk. 04.05.2018.

Civillikums (28.01.1937.). LR likums ar groz. līdz 29.10.2015. https://likumi.lv/doc.php?id=225418, sk. 28.04.2018.

Civilprocesa likums (14.10.1998.). LR likums ar groz. līdz 01.03.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=50500, sk. 15.04.2018.

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.). LR likums ar grozījumiem līdz 19.05.2016. https://likumi.lv/ doc.php?id=57980, sk. 09.04.2018.

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” M.Znotiņai un D.Vītolai sakarā ar A.Znotiņa bojāeju (19.12.2012.). Ministru kabineta rīkojums Nr. 607 https://likumi.lv/ta/id/253602-par-vienreizeja-pabalsta-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem-m-znotinai-un-d-vitolai, sk. 01.05.2018.

AncientPages.com (13.12.2017). What Was Lex Salica? Retrieved 03.05.2018 from http://www.ancientpages.com/2017/12/13/ what-was-lex-salica/

Balodis, K. (2007). Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC. 383 lpp.

Beinaroviča, O. (2015). Ārpus laulības kopdzīve. Tiesiskais regulējums Eiropā. Rīga: SIA Izdevniecība studentu literatūra. 252 lpp.

Beinaroviča, O. (2015. febr.). Ārpuslaulības kopdzīves regulējuma harmonizācijas tendences un nākotnes perspektīvas Eiropā. Jurista Vārds, Nr. 8, 18.lpp.

Bitāns, E. (2008). Par vīrieša un sievietes nereģistrētu partnerattiecību tiesisko regulējumu Eiropā un Latvijā. Juridiskais pētījums. Rīga: Zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Bitāns”. 36.lpp.

Bosse, A. (2011). Early Modern Family Life. Retrieved 03.05.2018 from http://www3.dbu.edu/mitchell/ earlymodernfamilylife.htm

Business Dictionary (2018). Definition partnership. Retrieved 01.05.2018 from http://www.businessdictionary.com/defin ition /partnership.html

Citizens Advice (2018). Registering a civil partnership. Retrieved 01.05.2018 from https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/family/living-together-marriage-and-civil-partnership-s/registering -a-civil-partnership-s/

Dictionary.com (2018). Concubinage. Retrieved 04.05.2018 from http://www.dictionary.com/browse/ concubinage

Documenta Catholica Omnia (2018). Concilium Tridentinum Documenta. Retrieved 02.05.2018 from http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_15451563__Concilium_Tridentinum__Documenta__LT.doc.html

Dubava, I. (2015. aug.). Oliari un citi pret Itāliju – ieskats lietā par viendzimuma partnerattiecību regulēšanu. Jurista Vārds, Nr. 30, 12.-13.lpp.

FindLaw.com (2018). What is a Domestic Partnership? Retrieved 01.05.2018 from https://family.findlaw. com/domestic-partnerships/what-is-a-domestic-partnership.html

Goša, E. (2015. febr.). Partnerattiecību tiesiskais regulējums uzlabotu ievērojamas sabiedrības daļas dzīves kvalitāti. Jurista Vārds, Nr. 8, 12.lpp.

IPFS (2018). De facto union in Portugal. Retrieved 01.05.2018 from https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3 WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/De_facto_union_in_Portugal.html

Jarkina, V.,Unbedahte, A. (2009. nov.) Daži aspekti par partnerattiecībām Latvijā un ārvalstīs. Jurista Vārds, Nr.47.

Kalniņš, V. (2010). Romiešu Civiltiesību pamati. Rīga: Zvaigzne ABC. 227 lpp.

Kūlis, R. (2010). Kristietība, Viduslaiki un zinātne. https://www.lu.lv/zvd/2010/vasara /kristietiba/, sk. 20.04.2018.

Letonika.lv (2018). Aizvēsture. https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=31307&r=2&lid=31307 &q=&h=0, sk. 25.04.2018.

Litvins, G. (24.02.2015.). Diskusija par partnerattiecību reģistrāciju Latvijā un Igaunijas pieredze. Jurista Vārds, Nr. 8, 8.lpp.

LR Centrālā statistikas pārvalde (2018). Dzīvi dzimušie laulībā un ārpus laulības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala_ikgad__iedz__dzimst/IDG040. px/?rxid=cd, sk.29.04.2018.

LR Iekšlietu ministrija (14.12.2012.). Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” M.Znotiņai un D.Vītolai sakarā ar A.Znotiņa bojāeju” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). tap.mk.gov.lv/doc /2005/IEMAnot_141212_Jekabp.1400.doc, sk. 28.04.2018.

Osipova, S. (2004). Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 408 lpp.

Osipova, S. (2017). Eiropas tiesību priekšvēsture. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 447 lpp.

Pūce, J. (2015). Kopdzīves likums. https://manabalss.lv/par-kopdzives-likuma-pienemsanu-latvija/show, sk. 02.04.2018.

Rasnačs, Dz. (24.02.2015.) Tieslietu ministrs: laulības un ģimenes jēdziens Latvijā paliks nemainīgs. Jurista Vārds, Nr. 08 (860), 4.-11.lpp.

Tretjuka, R. (2008). Romiešu tiesības. Rīga: Baltijas starptautiskā akadēmija. 64 lpp.

Vēbers, J. (1984). Latvijas PSR Ģimenes tiesības. Rīga: Zvaigzne. 157 lpp.

Wordpress.com (2018). Napoleonic Civil Code & Treatment of Women. Retrieved 03.05.2018 from https://rmschwartz. wordpress.com/women/feminism/napoleons-civil-code-women/

Your Europa European Union (2018 a). Civil marriage is a legal status recognised in all EU countries. Retrieved 07.05.2018 from https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/marriage/index_en.htm

Your Europa European Union (2018 b). Civil unions and registered partnerships. Retrieved 05.05.2018 from https://europa.eu/ youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_en.htm

Your Europa European Union (2018 c). Unmarried couples. Retrieved 06.05.2018 from https://europa.eu/ youreurope/citizens/family/ couple/de-facto-unions/index_en.htm

Соколов, A. (23.02.2011). Неандертальское оперение. Получено 04.04.2018 из http://antropogenez.ru/ single-news/article/64/
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2018.4287

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Linita Sporāne