CIVIL RESPONSIBILITY FOR PERSONAL LIABILITIES AND HONOR

Svetlana Margeviča

Abstract


The publication is dedicated to reflect problems concerning civil responsibility for personal liabilities and honor, their analysis and expression of proposals for their prevention. The author analyzes the judicial decisions of personal liabilities and honor, to conclude, that currently there is a problem of separation two different in meaning notions- personal liabilities and honor and defamation. The nominated hypothesis is that paragraph 157 of the Criminal Law is often mistaken for paragraph 2352.1 of the Civil Law, which leads to mis accountability selection. Also there are performed conclusions.

Keywords


civil responsibility; personal honor; personal liabilities

Full Text:

PDF

References


Civillikums (28.01.1937.). LR likums ar groz. līdz 23.05.2017. https://likumi.lv/doc.php?id=225418 ,sk. 07.05.2018.

Krimināllikums (17.06.1998.). LR likums ar groz. līdz 08.06.2017. https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums, sk. 04.05.2018.

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922.). LR likums https://likumi.lv/doc.php?id=57980, sk. 06.05.2018.

Balodis, R. (zin. red., 2011). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 864 lpp.

Bitāns, A. (1997). Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga: Izdevniecība AGB. 208 lpp.

Laganovskis, G. (10.02.2016.). Goda aizskaršana un neslavas celšana. https://lvportals.lv/skaidrojumi/ 276908-goda-aizskarsana-un-neslavas-celsana-2016, sk. 07.05.2018.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (2015). Par likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 1816/Lp9). https://www.tm.gov.lv/files/l1.../2015/atzinumi/Par%20neslavas%20celsanu.pdf, sk. 01.05.2018.

Tezaurs.lv (2018 a). Cieņa. https://tezaurs.lv/#/sv/cie%C5%86a/1, sk. 06.05.2018.

Tezaurs.lv (2018 b). Gods. http://tezaurs.lv/#/sv/gods, sk. 06.05.2018.

Torgāns, K., Kārkliņš, J., Bitāns, A. (2017). Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 414 lpp.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2017.gada 28.novembra spriedums lietā Nr. C28330013, SKC-184/2017. https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi, sk.07.05.2018.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 28.februāra spriedums lietā Nr. C31370910 SKC-68/2018. https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi, sk.08.05.2018.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2018.4282

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Svetlana Margeviča