DETERMINATION OF PUNISHMENT IN THE LAW AND PRACTICE

Pēteris Laizāns, Dainis Mežulis

Abstract


In 2016, 45639 criminal offenses were registered in Latvia, of which 2,595 were registered in Daugavpils and 491 were registered in Daugavpils district (Overview of crimes recorded in the country by administrative territory from 01.01.2016 to 31.12.2016). From ancient times, each nation, each country has to deal with quite complex issues related to fight against crime, to choice and application of criminal punishment. The article provides an insight into the practice of imposing penalties in the Daugavpils Court, emphasizing the dynamic link between criminal offenses and application of the penalty.

Keywords


criminal offense; punishment; determination of punishment; penal policy; court

Full Text:

PDF

References


Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija [tiešsaite]. EP 04.11.1950. [atsauce 05.05.2017]. Pieejas veids https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/649

Krimināllikums [tiešsaiste]. LR 17.06.1998 likums ar groz. līdz 12.01.2017. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: http://likumi.lv/doc.php?id=214590

Latvijas Republikas Satversme [tiešsaite]. LR 15.02.1922. likums ar groz. līdz 14.06.2016. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=57980

Zahars V. Latvijas kriminālpolitika: retrospekcija un nākotnes vīzija. Monogrāfija. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. – 36.lpp

Zahars V. Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas. Zvaigzne ABC - 4., 20.lpp.

Christie N. Limits to Pain. Oslo, Universitetsforlaget,2.edition,1992, -pp.104

Reigase A. Par sodiem Krimināllikumā, pašlaik un nākotnē.//Jurista vārds. 10.06.2003, Nr.22(280)

Daugavpils tiesas spriedums Nr. K12-0515-16;

Daugavpils tiesas spriedums Nr. K12-0427-17.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedumā Nr. KA04-931-06/26

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas kopsapulces lēmums 2008.gada 1.jūlijs [tiešsaiste]. LR Augstākā tiesa 2008. 2 lpp. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesnesu-kopsapulcu-lemumi/kriminallietu-departaments-un-palata/

Pārskats par valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem iedalījumā pēc administratīvās teritorijas no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.[tiešsaiste] Iekšlietu ministrijas informācijas centrs [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.ic.iem.gov.lv/node/109

Krimināllietu statistikas pārskati par krimināllietām pirmajā instancē. [tiešsaite]. Tiesu informatīvā sistēma 2012.-2016. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejas veids: https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TIS_STAT_O&topmenuid=0&id=97

Tiesu informatīvā sistēma. Krimināllietu statistikas pārskati 2012.-2016.g, par notiesāto personu skaitu un piespriesto sodu.
DOI: https://doi.org/10.17770/iss2017.3017

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Pēteris Laizāns, Dainis Mežulis