SURFACE WATER IMPACT ON A LARGE LUDZAS LAKE

Kristīne Bule, Ivars Matisovs

Abstract


The theme. Surface water impact on a Large Ludzas Lake. Problem statement. It is not known – what the lake surface water pollution affects the quality of the Lake Large Problems actuality. Ludza region data on the Lake Large Ludzas quality are not completely.

Keywords


Lake Large Ludza; water quality

Full Text:

PDF

References


Marga, D. (2014) „Eksperta atzinums par plānotās darbības – Kubulovas HES ūdens pārgāznes renovācija, atvadkanāla nogāžu stiprinājuma remontdarbi un Ludzas upes tīrīšana 2 km garā posmā iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī iespējamo ietekmi uz upi Ludzas novada Isnaudas pagastā un Ciblas novada Zvirgzdenes un Ciblas pagastā” atzinums. Ludza: Ludzas pilsētas pašvaldība.

Beikerts, G. (1995) Ludzas ezers. Kavacs G, (atb.red.,1995). Latvijas daba.3.sēj. Rīga: „Latvijas enciklopēdija”, 127.- 128.lpp.

Vides kvalitāte ( 2011) Vides pārskats Ludzas novada attīstības programmai 2011 -217.gadam.Ludza: Ludzas novada pašvaldība, 22. -27.lpp

Kļaviņs, M., Cimdiņš, P. (2004) Ezeru un ūdenstilpju īpašības. Cimdiņš, P, Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 100. – 113.lpp

Tsirkunov, V.V, Nikaronov, A.M, Laznik, M.M, Dongwei, Zhu. (2003) Analysisof long-term and sesasonal river water quality changes in Latvia. Environmental Research Laboratory: US Environmental Protection Agency, 57.-58,pp

Oenema, O., Liera , V,. L., Schoumans, O, (2004),Effects of lowering nitrogen and phosphorus surpluses in agriculture on the quality of groundwater and surface water in the Netherlands. Wageningen University and Research Centre: Netherlands Environmental Assessment Agency, 38. -49.pp

Izkliedētā piesārņojuma slodzesanalīze (2008) Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns. Daugavpils: Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, 24.- 26.lpp

Rossel, V., Fuente de la A.(2015) Assessing the link between environmental flow, hydropeaking operation and water quality of reservoirs. Universidad de Chile: Departamento de Ingeniería Civil, 26. – 36.pp

Sondergaard, M., Larsen., E.,S., Johansson., L.,S., Lauridsen.,L.,T., Jeppsen, E.(2015) Ecological classification of lakes: Uncertainty and the influence of year-to-year variability. Department of Bioscience: Sino-Danish Centre for Education and Research, 248. – 257.pp

Lindim,C., Becker,A., Gruneberg,B., Fischer,H. (2015) Modelling the effects of nutrient loads reduction and testing the N and P control paradigm in a German shallow lake. Brandenburgische Technische Universität Cottbus: Federal Institute of Hydrology. 415.-427.pp

Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens kvalitāti (2002) Latvijas Republikas ministru kabinets 12. martā Nr.118. Latvijas Vēstnesis, Nr. 50, 3. martā. http://likumi.lv/doc.php?id=60829

Wilkes University Center for Environmental Quality Anvironmental Engineering and Earth Sciences (2010) Nitrogen – Ammonia in Water [datu krajums]. Wilkes University Center for Environmental Quality Anvironmental Engineering and Earth Sciences . http://www.water-research.net/Watershed/ammonia.htm
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/het2016.20.3533

Refbacks

  • There are currently no refbacks.