Sarkiunaite, Ingrida, Vilnius University, LithuaniaSCImago Journal & Country Rank