Fedotov, Ilya, Pskov State University, Russian FederationSCImago Journal & Country Rank