SOCIAL SKILLS DEVELOPMENT FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH MODERATE AND SEVERE MENTAL DISABILITY AT SPECIAL BOARDING SCHOOL

Ina Gruzdiņa

Abstract


Primary school pupils with moderate and severe mental disabilities characterized by slow and peculiar development of cognitive processes, lack of will, interest and motivation, which makes it difficult to acquire social skills. Often, pupils with mental disabilities also experience autism spectrum disorders characterized by stereotypical behavior, lack of language communication and socialization. Considering the peculiarities of the development of pupils with moderate and severe mental disability and autism spectrum disorders, communication and socialization skills, as well as traffic accident statistics, the social skills of primary school pupils to adhere to the rules of safe behavior on the street and in public transport are becoming more important. There is a question - how to stimulate, interest students with moderate and severe mental disability and autism spectrum disorders in a more effective way in promoting the development of this social skill in a special boarding school environment based on the individual needs of students. The aim of the research is theoretically explore the possibilities of developing social skills for primary school pupils with moderate and severe mental disorders and autism spectrum disorders, to develop and test the importance of using interactive social photo stories in promoting social skills - safe behavior on the street.


Keywords


moderate and severe mental disorders; autism spectrum disorders; social skills; safe behavior on the street; social stories; special boarding school

Full Text:

PDF

References


Baka, A., & Grunevalds, K. (1998). Grāmata par aprūpi. Rīga: Preses nams.

Bauze, D. (2014). Autiskā spektra traucējumu ģenētiskie aspekti. (Promocijas darbs). Rīga.

Bethere, D., Līdaka, A., Platniece, A., Ponomarjova, J., & Striguna, S. (2013). Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms. Rīga: VISC.

CSDD. (2018). Ceļu satiksmes negadījumu skaits. Pieejams https://www.csdd.lv/celu-satiksmes-negadijumi/celu-satiksmes-negadijumu-skaits

Gray, C. (2010). The New Social Story Book. US: Future Horizons Incorporated.

Gray, C., & White A. L. (2002). My Social Stories Book. US: Jessica Kingsley Publishers.

Ingersoll, B., & Schreibman, L. (2006). Teaching reciprocal imitation skills to youngchildren with autism using a naturalistic behavioral approach: effects on languagepretend play, and joint attention. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(4), 673-683.

Isaev, D. N. (2003). Umstvennaja otstalost' u detej i podrostkov. M: Rech'.

Kalvāns, Ē. (2017). Mūsdienu personības teorijas. Mācību līdzeklis. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Landrāte, E., & Tūbele, S. (2011). Autisms un saskarsme. Rīga: RaKa.

Lieģeniece, D. (1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa.

Liepiņa, S. (2003). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.

Plostniece, A., Roste-Plostniece, I., & Stegmane, A. (b.g.). Sociālās zinības 1.-9.klasēm. Mācību priekšmeta programmas paraugs speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. (1.var.). Rīga: VISC.

Projekta “Sper soli pasaulē” prezentācija NVO namā. (2017). Raksts RD IKSD mājaslapā. Pieejams http://old.iksd.riga.lv/public/89242.html

Prudņikova, I. (2012). Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā. (Promocijas darbs). Rēzekne.

Raščevska, M., Nīmante, D., Umbraško, S., Šūmane, I., Martinsone, B., & Žukovska, I. (2017). Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstā. Rīga.

Rozenfelde, M. (2016). Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas izglītības iestādēs atbalsta sistēma. (Promocijas darbs). Rīga.

Tereško, A., Kondratova, A., Rozenfelde, M., & Želve, I. (2013). Metodiskais materiāls pedagogiem izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai. Rīga: VISC.

Vaclava, V., Aldenrūda, U., & Ilsteds, S. (2012). Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms. Madonas poligrāfists.

Vīgante, R. (1998). Speciālo skolu „C” līmeņa skolēnu raksturojums un attīstība. Rīga: Mācību apgāds NT.

Westwood, P. (2011). Commonsense methods for children with special educational needs (6th ed.). London: Taylor & Francis.
DOI: https://doi.org/10.17770/er2019.2.4238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Print ISSN 2661-5258

Online ISSN 2661-5266