Vasyukovich, Lyudmila, Vitebsk State University, BelarusISSN: 2256-0572