ASPECTS OF INSOLVENCY IN CRIMINAL LAW

Ivars Kronis

Abstract


The article contains analysis of the legal norms that govern criminal liability for risks posed to insolvency. Based on case law and conclusions made by the law scholars, the preconditions have been studied the presence of which has to be proven in order to enable calling of a person to criminal account for leading to insolvency, filing of a fraudulent application for insolvency proceedings, hindering the insolvency proceedings and breach of the conditions of legal protection. The study enables deepen understanding of the preconditions to application of the law and helps to gain knowledge of criminal legal protection of insolvency and to avoid any behavior patterns that might be interpreted as criminal. The period since enactment of the new Insolvency Law that has changed the concept of insolvency as well as the course of procedure and therefore has affected the application of criminal legal protection has been too short for development of judiciary in this area. The few sources of scientific literature on the regulation of criminal legal protection of insolvency in the Criminal Law had been published before enactment of the new Insolvency Law. Five years of operation of the Insolvency Law is a kind of milestone for updating the issues of criminal legal protection of insolvency and extended assessment of the insolvency regulations in the Criminal Law.

Full Text:

PDF

References


Mežulis D. Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006., 5. lpp.

Sīkāk skat.: Kriminoloģija: mācību grāmata/ zin. red. Kristīne Ķipēna, Andrejs Vilks. Latvijas Neatkarīgo kriminologu asociācija. Papild. izd. Rīga: Nordik, 2004, 301. lpp.

Maksātnespējas likums: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 06.08.2010., Nr. 124 (4316).

Maksātnespējas likums: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 22.11.2007., Nr. 188 (3764), zaudējis spēku 01.11.2010.

Krimināllikums: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998., Nr. 199/200 (1260/1261).

Sīkāk skat.: Velyvis S., Mikuckiene V. Origin of bankruptcy procedure in Roman law. Jurisprudencia, 2009, No. 3 (117), pp.285-297.

Jurkāns J. Kreditora intereses maksātnespējas procesā. Jurista Vārds, sākums – 26.09.2000., nobeigums – 10.10.2000.

Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, Rīga, 2007, 49. lpp.

Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 02.10.1996., Nr. 165 (650), zaudējis spēku 01.01.2008.

gada Maksātnespējas likuma pārejas noteikumi nosaka, ka maksātnespējas procesos, kuri uzsākti līdz 2007. gada 31. decembrim, tiek piemērotas likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas (2. punkts). Tiesiskās aizsardzības procesos un maksātnespējas procesos, kuri uzsākti laika posmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. oktobrim, tiek piemērotas minētajā laika posmā spēkā esošā Maksātnespējas likuma normas un uz tā pamata izdotie normatīvie akti (5. punkts).

Par šo skat.: Šulmane D. Tiesību normu efektivitātes jēdziena problemātika mūsdienu tiesību socioloģijā. Grām.: Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas. Rakstu krājums. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2012, 281.-295. lpp.

Bērziņš J. Maksātnespējas procesa krimināltiesiskie aspekti. Latvijas Vēstnesis, 09.10.2007., Nr.41 (494).

Turpat.

Skat.: Mežulis D. Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006., 8. lpp.

Par šo plašāk skat.: Latvijas tiesību vēsture (2014-2000). Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un fakultātēm. Prof. Dr. iur. Dītriha Andreja Lēbera redakcijā. Rīga: LU žurnāla Latvijas Vēsture fonds, 2000.

Sodu likums (1936. g. izdevums) ar komentāriem. Sastād. P. Mincs un J. Lauva. Rīga: Valsts tipogrāfijas izdevums, 1936.; skat: Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U. Krastiņa komentāriem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005.; Mincs P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V. Liholajas komentāriem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005.

Skat.: Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 418. lpp.

Skat. arī: Bērziņš J. Maksātnespējas procesa krimināltiesiskie aspekti. Latvijas Vēstnesis, 09.10.2007., Nr.41 (494).

Plašāk skat.: Mincs P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V. Liholajas komentāriem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005.

Par padomju tiesībām skat.: Plotnieks A. Padomju Sociālistiskās tiesības. Rīga: Zvaigzne, 1975., 207-219. lpp.; skat arī: Padomju tiesības. V. Millera un E. Meļķiša redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1978, 311.-346. lpp.

Meļķisis E. Kā panākt reālu krimināljustīcijas eiropeizāciju? Grām.: Meļķisis E. Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 277. lpp.

Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu: LR likums, Ziņotājs, 16.01.1992., Nr.2.

Stafeckis E. Maksātnespējas tiesību attīstības ietekme uz komercvidi Latvijā. Grām: Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā: Komercdarījumi. Atbildība. Komercstrīdi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 281. lpp.

Latvijas Kriminālkodekss: LR likums. Ziņotājs, 01.01.1961., zaudējis spēku 31.03.1999.

Stafeckis E. Maksātnespējas tiesību attīstības ietekme uz komercvidi Latvijā. Grām: Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā: Komercdarījumi. Atbildība. Komercstrīdi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013, 282. lpp.

Turpat.

Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtības vai uzskata, ka tajās nonāks (MNL 3. p. 1. d.). Tiesiskās aizsardzības process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesā ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu (MNL 3. p. 2. d.).

Juridiskās personas maksātnespējas process skaidrots, ka tas ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi (MNL 4. p. 1. d.), turklāt, šis process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa ar spriedumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu (MNL 4. p. 2. d.). Fizisko personu maksātnespējas process raksturojas ar to, ka tas sastāv no bankrota procedūras (norit atbilstoši ziņojumam par mantas neesamību vai mantas pārdošanas plānam) un secīgi tam sekojošas saistību dzēšanas procedūras (norit atbilstoši saistību dzēšanas plānam). Ar fiziskās personas maksātnespējas procesu saprot tiesiska rakstura pasākumu kopumu, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītām saistībām un atjaunot maksātnespēju (MNL 5. p. 1. d.). Fiziskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa ar spriedumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu (MNL 5. p. 2. d.).

Grozījumi Krimināllikumā: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 27.12.2012., Nr. 202 (4805).

Grozījumi Maksātnespējas likumā. LR likums, Latvijas Vēstnesis, 15.10.2014. Nr. 204 (5264).

Personu, kura likuma izpratnē ir amatpersona, atšķirībā no personas, kura nav tāda, pēc procesa virzītāja ierosinājuma var saukt pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 317. - 330. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu.

Sk.: Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 10. septembra SPRIEDUMS Lietā C-151/14. Valsts pienākumu neizpilde – LESD 49. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Notāri – Pilsonības nosacījums – LESD 51. pants – Dalība valsts varas īstenošanā. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167285&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=429067 (aplūkots 05.01.2015.).

Sk.: Novicāns K. Maksātnespējas procesa administratoru statusa reforma. Jurista Vārds, 30.09.2014. Nr. 38 (840); Muciņš L. Valsts amatpersonas statuss maksātnespējas procesa administratoriem: problemātiskie aspekti. Jurista Vārds, 01.12.2015. Nr. 47 (899).

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2015. gada 21. decembra spriedums lietā Nr. 2015-03-01, par 2014. gada 25. septembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 2. panta un 2014. gada 30. oktobra likuma "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 106. panta pirmajam teikumam. Latvijas Vēstnesis, 23.12.2015., Nr. 251 (5569).

Sk.: turpat, sprieduma 21.2.punkts.

Sk.: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2015-04-01_PR_par_ierosinasanu.pdf (aplūkots 05.01.2015.).

Kriminālatbildība ir subjekta, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu, pienākums izciest Krimināllikumā paredzēto sodu. Skat.: Plotnieks A. Tiesību teorija & juridiskā metode. Rīga: N.I.M.S., 2013, 404. lpp.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 10.12.2013. lēmums lietā Nr. SKK-463/2013. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2013. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, K-317. lpp.; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 21.08.2008. lēmums lietā Nr. SKK-484/08. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2008. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009, 248. lpp.; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 03.05.2006. lēmums lietā Nr. SKK-273. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2006. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, 158. lpp.

Būtisks kaitējums likuma ”Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23. panta izpratnē: 1) nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses; 2) nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par desmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu; 3) ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses.

Niedre A. Noziedzīgie nodarījumi tautsaimniecībā. Grām: Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 458. lpp.

Turpat.

Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par maksātnespējas procedūrām. Oficiālais Vēstnesis L 160, 30/06/2000. Lpp. 0001 - 0018.

Skat.: Niedre A. Noziedzīgie nodarījumi tautsaimniecībā. Grām: Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 465.-466. lpp.

Skat.: turpat, 466. lpp.

Par Kriminālsodu politikas koncepciju. Ministru kabineta 09.01.2009. rīkojums Nr. 6/LV, 6 (3992), 13.01.2009.

Zahars V. Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi. Monogrāfija. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2014., 119. lpp. Par krimināltiesisko politiku skat. arī: Vilks A. Krimināltiesiskā politika: diskursa analīze un attīstības perspektīvas. Rīga: Drukātava, 2013.

Vilks A. Krimināltiesiskā politika: diskursa analīze un attīstības perspektīvas. Rīga: Drukātava, 2013., 244. lpp.

Stafeckis E. Maksātnespējas tiesību attīstības ietekme uz komercvidi Latvijā. Grām: Komertiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā: Komercdarījumi. Atbildība. Komercstrīdi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 279. lpp.

Grozījumi Krimināllikumā: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 10.11.2010., Nr.178 (4370).

Civilprocesa likums: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 03.11.1998., Nr.326/330 (1387/1391).

Anotācija – Grozījumi Krimināllikumā. 21.10.2010. likums/LV, 178 (4370), 10.11.2010./Stājas spēkā 01.01.2011.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss: LR likums, Ziņotājs, 20.12.1984., Nr.51.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 17.11.2010., Nr.183 (4375).

Novicāne E. Valdes locekļa atbildība par savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu. Grām: Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā: Komercdarījumi. Atbildība. Komercstrīdi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 234. lpp.

Novicāne E. Valdes locekļa atbildība par savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu. Grām: Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā: Komercdarījumi. Atbildība. Komercstrīdi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 234. lpp. Skatīt arī: Rudāns S. Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. Grām: Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā: Komercdarījumi. Atbildība. Komercstrīdi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 182.-232. lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v3i72.4342

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License