COMPLETION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST SEVERAL PERSONS IN A REASONABLE TERM

Jānis Baumanis

Abstract


The author in his article analyses person’s rights to finalization of criminal proceedings within a reasonable period of time in case of criminal proceedings against several persons. In analysis the author provides an overview of legislation, regarding finalization of criminal proceedings within a reasonable period of time, reflects conclusions made, regarding the initial and final point of criminal proceedings within a reasonable period of time, provides a description of judicature, regarding finalization of criminal proceedings against several persons and points to the problems related to finalization of criminal proceedings against several persons within a reasonable period of time. In the end author concludes that as soon as there are few persons involved in criminal proceeding, who have right to defense, the provisions of Law on Criminal Proceedings become ineffective and constitute a menace to person’s rights to finalization of criminal proceedings within a reasonable period of time.

Full Text:

PDF

References


Tiesu prakse par tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un soda noteikšanā, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Sagatavoja prof. Dr. iur. Ārija Meikališa un prof. Dr. iur. Kristīne Strada - Rozenberga, sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu. Tiesu prakses apkopojums akceptēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatoru sanāksmē 2014. gada 8. janvārī. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Senāta Krimināllietu departaments, 2013. 98 lpp. [Skatīts 10.06.2015.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas/

Rozenbergs, J. Tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Jurista Vārds, 05.07.2011. / NR. 27 (674).

Tiesu prakse par tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un soda noteikšanā, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Senāta Krimināllietu departaments, 2013. 98 lpp. [Skatīts 10.06.2015.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas/. 26.lpp.

Rozenbergs, J. Tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Jurista Vārds, 05.07.2011. / NR. 27 (674).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva Nr. 2011/93/ES Par seksuālas vardarbības pret bērniem Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:LV:PDF

gada 29. maija likums: „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. Spēkā no 2014. gada 25. jūnijā.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2012. gada 8. jūnija lēmums krimināllietā Nr. 11180174707.

gada 24. novembra Ludzas rajona tiesas spriedums krimināllietā Nr. 86000499.

Līce, K. ECT nolēmumi tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā. Jurista Vārds, 16.09.2014. /NR. 36 (838).

Tiesu prakse par tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un soda noteikšanā, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Senāta Krimināllietu departaments, 2013. 98 lpp. [Skatīts 10.06.2015.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas/. 26. lpp.

gada 15.novembra Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesneses lēmums krimināllietā Nr. 11510500109.

gada 23.septembra Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmums krimināllietā Nr. 1089136002.

Latvijas Republikas Tiesībsarga 2013. gada 29. jūlijā vēstule Nr.1-5/212 „Par personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu”. [Skatīts 10.06.2015.] Pieejams: http://www.tiesibsargs.lv/files/content/vestules/Saeimai_par_tiesibam_uz_taisnigu_tiesu_29.07.2013.pdf
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v2i71.4336

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License