COURT INTERPRETER IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Margarita Bozko-Cace, Lāsma Drozde

Abstract


Court interpreter plays a specific and important role, which is often underestimated in criminal proceedings. One of human rights’ aspects deals with ensuring a high-quality translation in order to make the procedure available for a person, who does not understand the proceedings language, ensure one’s rights and administer justice. The aim of the study is to find out the legal ground of court interpreter’s activity in criminal proceedings, to reveal and analyse related issues. In the article, the authors reveal topical issues linked to legal regulation concerning court interpreters and offer solutions. Namely, to ensure efficiency of court interpreter’s work, a judge should create as beneficial working conditions for an interpreter as possible, make breaks every 2 hours during court hearings, speakers (judges, prosecutors, lawyers, specialists, experts) should be trained in the field of public speech and how to work with an interpreter as well as court rooms should be ensured with modern interpreting equipment. In order to introduce single practice and deliver highquality translations in Latvian courts, there is a need in development of training and certification system for court interpreters and a special normative act regulating the legal activity of court interpreters, what would be a good basis for elaboration of court interpreters’ register.

Keywords


court interpreter; criminal proceedings; translation; quality; interpreter’s competence

Full Text:

PDF

References


Kasakovska A., Drozde L., Černenko J., Putnis R. Rokasgrāmata tiesu tulkiem. Rīga: Valsts valodas centrs, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2014., 6.-7. lpp.

Latvijas Republikas Satversme. Pieņemts 15.02.1922. Latvijas Vēstnesis, 43, 01.07.1993. Pēdējie grozījumi 04.10.2018.

Par tiesu varu. 15.12.1992. likums/Ziņotājs, 14.01.1993. Pēdējie grozījumi 06.09.2018.

Valsts valodas likums. Pieņemts 09.12.1999. Latvijas Vēstnesis, 428/433 (1888/1893), 01.09.2000.

Kriminālprocesa likums. Pieņemts 21.04.2005. Latvijas Vēstnesis,11.05.2005., Nr.74 (3232). Pēdējie grozījumi 27.09.2018.

Kasakovska A., Drozde L., Černenko J., Putnis R. Rokasgrāmata tiesu tulkiem. Rīga: Valsts valodas centrs, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2014., 6.-7. lpp.

Kriminālprocesa likums. Pieņemts 21.04.2005. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232). Pēdējie grozījumi 27.09.2018.

Par tiesu varu. 15.12.1992. likums/Ziņotājs, 14.01.1993. Pēdējie grozījumi 06.09.2018.

Latvijas Kriminālprocesa kodekss. Pieņemts 06.01.1961., zaudējis spēku 01.10.2005.

Krievijas Federācijas kodekss (13.06.1996.). Skatīts: 11.01.2019., iegūts no http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

Interpreters. Skatīts 13.01.2019., iegūts no https://www.utcourts.gov/ resources/interp/faq.html

Sworm translators and interpreters. Skatīts 17.01.2019., iegūts no https:// www.bdue.de/en/our-profession/sworn-interpreters-and-translators/

Chilingaryan K., Gorbatenko O., Gorbatenko R. Training court interpreters in Germany. Proceedings of ADVED 2016 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 10-12 October 2016- Istanbul, Turkey. 2016, p. 564.-567.

Freelance Court Interpreter Handbook. Office of Court Operations Court Interpreter Program. 2012, p. 48.

Phelan M. Legal Interpreters in the News in Ireland. The International Journal for Translation & Interpreting Research, Volume 3, Issues 1, 2011, p.76-105.

Kasakovska A., Drozde L., Černenko J., Putnis R. Rokasgrāmata tiesu tulkiem. Rīga: Valsts valodas centrs, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2014., 6.-15.lpp.

Turpat, 9.-11. lpp.

Veisbergs A. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2007., 76. lpp.

Christoffels I.K. et al. Memory and language skills in simultaneous interpreters: The role of expertise and language proficiency. Journal of Memory and Language. 2006, p. 324-345.

Kasakovska A., Drozde L., Černenko J., Putnis R. Rokasgrāmata tiesu tulkiem.Rīga: Valsts valodas centrs, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2014., 22. lpp.

Tiesas tulka amata apraksts.

Kasakovska A., Drozde L., Černenko J., Putnis R. Rokasgrāmata tiesu tulkiem. Rīga: Valsts valodas centrs, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2014., 9.-11. lpp.

Turpat, 11.-12. lpp.

Veisbergs A. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2007., 76. lpp.

Kasakovska A., Drozde L., Černenko J., Putnis R. Rokasgrāmata tiesu tulkiem. Rīga: Valsts valodas centrs, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2014., 11.-12. lpp.

Veisbergs A. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2007., 14.-15., 76.-77. lpp.

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (02.01.2013.). Skatīts:01.02.2019., iegūts no: http://www.tiesibsargs.lv/tiesibu-akti/ano-dokumenti/anovispareja-cilvektiesibu-deklaracija/

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (13.07.1997.). Skatīts: 08.02.2019., iegūts no http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/ id/649

Eiropas Savienības Pamattiesību harta (06.10.2012.). Skatīts:05.02.2019., iegūts no http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (22.05.2012.). Skatīts: 05.02.2019., iegūts no http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0013.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (20.10.2010.).Skatīts: 05.02.2019., iegūts no http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ TXT/?uri=CELEX%3A32010L0064

Par tiesu varu. 15.12.1992. likums/Ziņotājs, 14.01.1993. Pēdējie grozījumi 06.09.2018.

Kriminālprocesa likums. Pieņemts 21.04.2005. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232). Pēdējie grozījumi 27.09.2018.

Kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanas laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība (12.06.2013.) Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1342. Pieņemts 19.11.2013. Latvijas Vēstnesis, 239 (5045), 07.12.2013.

Kriminālprocesa likums. Pieņemts 21.04.2005. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74 (3232). Pēdējie grozījumi 27.09.2018.

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998. Latvijas Vēstnesis, 199/200 (1260/1261) 08.07.1998. Pēdējie grozījumi 11.10.2018.

Apcietinājumā turēšanas kārtības likums: Pieņemts 22.06.2006. Latvijas Vēstnesis, 103 (3471), 18.07.2006. Pēdējie grozījumi 07.12.2017.

Latvijas Sodu izpildes kodekss. Pieņemts 23.12.1970. Ziņotājs, 1, 01.04.1971. Pēdējie grozījumi 07.12.2017.

Kasakovska A., Drozde L., Černenko J., Putnis R. Rokasgrāmata tiesu tulkiem. Rīga: Valsts valodas centrs, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2014., 8.-9. lpp.

Pētījums „Tiesu tulku/tulkotāju reģistri un darba organizācija Eiropas Savienībā”. Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” projekta „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana”. 2014., 25.-35. lpp.

Krimināllikums. Pieņemts 17.06.1998. Latvijas Vēstnesis, 199/200 (1260/1261) 08.07.1998. Pēdējie grozījumi 11.10.2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v4i85.3669

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License