NON-STATE SUBJECTS IN POLICE ACTIVITIES

Aleksandrs Matvejevs

Abstract


In this article, the author considers the non-state subjects of the police activity. In the article sums the position theoretical inclusion of civil structures in the law-enforcement system taking into account modern tendencies of development of relations in the Republic of Latvia, namely: the state policy of development and support of the institutions of civil society. Police activities are carried out by various actors: the police, public organizations, private enterprises, individual citizens. Together, they form a system of subjects of police activity, defining the place in which the police bodies occupy themselves as special executive bodies.


Keywords


police activity; law-enforcement system; non-state actors

Full Text:

PDF

References


Indrikovs Z. Policijas jēdziens demokrātiskā valstī. //Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2007., nr. 3, 13.-21. lpp.

Matvejevs A. Sabiedrības drošība kā policijas aizsardzības objekts. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2016., nr. 1/2, 17.-22. lpp. Pieejams: http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/issue/archive – aplūkots 3.04. 2018.

Matvejevs A. Sabiedrības drošība un prevencija policijas tiesībās. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2017, nr. 2, 4.-10. lpp. Pieejams: http:// journals.rta.lv/index.php/ACJ/issue/archive – aplūkots 3.04. 2018.

Sk., piemēram, David A. Sklansky. The Private Police, 46 UCLA L. Rev. 1165 (1998). Pieejams: https://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1048 – aplūkots 4.04.2018.; Philip C. Stenning. Powers and Accountability of Private Police. European Journal on Criminal Policy and Research. September 2000, Volume 8, Issue 3, pp. 325–352. Pieejams: https://link.springer. com/article/10.1023/A:1008729129953 – aplūkots 4.04. 2018.; Private sector partnering in the police service. Pieejams: https://www.nao.org.uk/ wp-content/uploads/2013/07/10127_Private-sector-partnering-in-the-policeservice_NEW.pdf – aplūkots 4.04. 2018.

Matvejevs A. Policijas zinātnes attīstība Eiropā. Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015., Nr. 1 (1). 37.-38. lpp. Pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/socrates_1_2015. pdf aplūkots 4.04. 2018.

Matvejevs A. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Monogrāfija. – Rīga, SIA „Petrovskis un Ko”, 2009., 146. lpp.

Latvijas Republikas Satversme. 15.02.1922. likums/Valdības Vēstnesis, 141,30.06.1922., LV, 43, 01.07.1993., Ziņotājs, 6, 31.03.1994.

Par policiju. 04.06.1991. likums/Ziņotājs, 31/32, 15.08.1991.

Valsts pārvaldes iekārtas likums. 06.06.2002. likums/LV, 94 (2669), 21.06.2002., Ziņotājs, 14, 25.07.2002.

Biedrību un nodibinājumu likums. 30.10.2003. likums/LV, 161 (2926), 14.11.2003., Ziņotājs, 23, 11.12.2003.

Detektīvdarbības likums. 05.07.2001. likums/LV, 110 (2497), 20.07.2001., Ziņotājs, 16, 23.08.2001.

Apsardzes darbības likums. 13.02.2014. likums/LV, 47 (5107), 06.03.2014.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 07.12.1984. likums/Ziņotājs, 51, 20.12.1984.

Krimināllikums. 17.06.1998. likums/LV, 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., Ziņotājs, 15, 04.08.1998.

Bērziņa-Ruķere I., Avota I. Policijas un sabiedrības sadarbības stiprināšana Latvijā. 323. lpp. http://www.gabrielekoehler.net/Data/Sites/1/userfiles/ cilvekdrosiba_labots-2.pdf – aplūkots 4.04. 2018.

Sk., piemēram, Higgins A. The Future Of Neighbourhood Policing. May 2018. http://www.police-foundation.org.uk/2017/wp-content/uploads/2010/10/ TPFJ6112-Neighbourhood-Policing-Report-WEB.pdf. – aplūkots 5.05. 2018.

Neighbourhood Watch Western Australia. https://www.nhw.wa.gov.au/ - aplūkots 4.04.2018. Work Together as a Community to Fight Crime in Your Neighborhood. http://www.alarm.org/yoursafety/neighborhoodsafety.aspx – aplūkots 4.04. 2018. Neighborhood security. http://www.jacksontwp.com/ NeighborhoodSecurity.aspx – aplūkots 4.04. 2018.

Kaimiņu drošība. http://kaiminudrosiba.lv/par-mums.html – aplūkots 5.04. 2018.

Kaimiņu sardzes mācību materiāli. Pieejams: www.sif.gov.lv/ nodevumi/.../5185/Kaimiņu%20sardze%20mācību%20materiāli.doc – aplūkots 5.04. 2018.

Detektīvdarbības likums. 05.07.2001. likums/LV, 110 (2497), 20.07.2001., Ziņotājs, 16, 23.08.2001. 2. pants.

Apsardzes darbības likums. 13.02.2014. likums/LV, 47 (5107), 06.03.2014. 3. pants.

Quo vadis, policijas iecirkņa inspektor? Zinātniski praktiskās konferences materiāli, LPA, 2005, 3.- 121. lpp.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 07.12.1984. likums/Ziņotājs, 51, 20.12.1984.

Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa: Mācību grāmata, papildinātais izdevums. Aut. kolektīvs: U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre. – Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2001. 78 - 86 lpp.

Par policiju. 04.06.1991. likums/Ziņotājs, 31/32, 15.08.1991.

Valsts pārvaldes iekārtas likums. 06.06.2002. likums/LV, 94 (2669), 21.06.2002., Ziņotājs, 14, 25.07.2002.

Apsardzes darbības likums. 13.02.2014. likums/LV, 47 (5107), 06.03.2014.

Detektīvdarbības likums. 05.07.2001. likums/LV, 110 (2497), 20.07.2001., Ziņotājs, 16, 23.08.2001.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3452

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License