CREDITOR CLAIMS IN THE INSOLVENCY PROCEEDINGS OF A LEGAL ENTITY

Ivars Kronis

Abstract


The study “Creditor claims in the insolvency proceedings of a legal entity” contains analysis of the legal norms that prescribe the filing and verification of creditor claims, decisions adopted by administrator concerning creditor claims, as well as the procedure for filing of creditor claims and complaints related to the acknowledging, waiver or partial acknowledging of creditor claims. The issue of creditor claims in the insolvency proceedings of legal entities is studied in details on the basis of the legal regulations and conclusions of application theory and practice. The study contains no analysis of the regulations applicable to the insolvency of the participants of finance and capital market whereas they are supervised in accordance with the requirements of regulatory acts by the Financial and Capital Market Commission and their activities are governed by special legal norms. Even though the issue of creditor claims has been earlier discussed in the insolvency law science of Latvia, authors of the relevant studies have discussed them in brief. This leads to conclusion that the issue of creditor claims is topical and that theoretical and practical study thereof is significant for insolvency law of the present day. Empiric base of the study comprises scientist works and article collection materials, periodical materials and sources, legal acts, Internet resources and other publicly available information. The approaches used in exploring the study include analytical, comparative and deductive research methods. The study is developed with the following structure (the questions of study also represent parts of this work): 1) General description of filing creditor claims; Formal legal requirements applicable to creditor claims; 3) Status of creditor and complaints concerning claims.

Full Text:

PDF

References


Maksātnespējas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 06.08.2010., Nr. 124 (4316).

Par maksātnespējas procedūrām: Padomes Regula Nr.1346/2000. OV L 160, 30.06.2000.

Sīkāk sk.: Kalniņš E. Galvojums kā akcesoriska saistība. Jurista Vārds, 19.05.2011., Nr. 19 (666).

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 16.06.2016. spriedums lietā Nr. SKC-178/2016, 8. punkts. Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2016/, skatīts 10.08.2016.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 27.04.2011. spriedums lietā Nr. SKC-86/2011, 12.2.2. punkts. Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2011/, skatīts 10.08.2016.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 31.03.2016. spriedums lietā Nr. SKC-3/2016, 6.7.punkts. Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2016/, skatīts 20.06.2016.

Sk. arī: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 28.06.2013. lēmums lietā Nr. SPC-33/2013. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2013. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, C-309. lpp.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 21.06.2013. lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2013. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, C-301. lpp.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 21.06.2013. lietā Nr. SKC-2020/2013. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2013. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014., C-300. lpp.

Sk. arī: Strupišs A. Komerclikuma komentāri III. B daļa. Komersanti. XI sadaļa. Kapitālsabiedrības (134.-184. pants). A. Strupiša juridiskais birojs SIA: 2003., 153.-154. lpp.

Sk.: UNCITRAL Maksātnespējas tiesību aktu rokasgrāmata. 224. lpp.,

Pieejams: www.vvc.gov.lv/...no.../Legislative_Guide_on_Insolvency_Law.doc, skatīts 20.06.2016.

Sk.: Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 17. lpp.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 28.06.2013. spriedums lietā Nr. SPC-42/2013. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2013. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014., C-314. lpp.

Sk.: Bērziņš G. Aktuālie grozījumi Maksātnespējas likumā: kas un kāpēc mainījies. Jurista Vārds, 03.03.2015., Nr. 09 (861).

Sk.: Maksātnespējas administrācijas skaidrojumi un atziņas. 2008 – 2014. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 104. lpp.

Turpat, 104. lpp.

Turpat, 97. lpp.

Turpat, 97. lpp.

Turpat, 65. lpp.

Sk.: Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006., 267. lpp. Sk. arī: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 05.04.2013. spriedums lietā Nr. SKC-121/2013. Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2013, skatīts 20.06.2016.

Sk.: Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārīgā zin. red. Rīga: Mans Īpašums, 1998., 331. lpp.

Sk.: Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006., 270. lpp. Sk. arī: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 20.06.2016. spriedums lietā Nr. SKC-220/2016, 14. punkts. Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2016, skatīts 02.08.2016.

Par nodokļiem un nodevām: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 18.02.1995., Nr.26 (309).

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 08.04.2014. spriedums lietā Nr. SKC-117/2014. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2014. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015., C-187. lpp.

Turpat, C-186. lpp.

Maksātnespējas administrācijas skaidrojumi un atziņas. 2008 – 2014. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 93. lpp.

Turpat, 96. lpp.

Turpat, 94. lpp.

Turpat, 94. lpp.

KCL 406. p. noteic, ka no komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits termiņš.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 26.02.2016. spriedums lietā Nr. SKC-77/2016, 7.1.-7.3.punkts.

Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2016, skatīts 20.06.2016.

Administratoram ir tiesības algot sev darbiniekus, kas veic administratora palīga pienākumus vai sekretāra funkcijas, taču Maksātnespējas likums šādu pienākumu administratoram neparedz, ņemot vērā, ka šādas darbības ir saistītas ar noteiktu finanšu resursu patēriņu un izdevumiem.

Sk.: UNCITRAL Maksātnespējas tiesību aktu rokasgrāmata, 228. lpp

Turpat, 226. lpp.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 07.06.2016. spriedums lietā Nr. SKC-7/2016, 10.punkts. Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2016, skatīts 20.06.2016.

Turpat, 11.2.3. punkts.

Sk. arī: Novicāne E. Valdes locekļa atbildība par savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu. Jurista Vārds, 28.01.2014., Nr.4(806).

Sal.: Буковский В. Сводъ гражданскихъ узаконений губерний Прибалтийских (съ продолжениемъ 1912-1914 г.г. и съ разъяснениями). Т. II, Рига: г. Гемлель и Ко, 1914, с. 1390.

UNCITRAL Maksātnespējas tiesību aktu rokasgrāmata, 235. lpp.

Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 28.12.2001., Nr. 188 (2575).

Sk.: Latviešu valodas vārdnīca. 3000 pamatvārdu un to skaidrojumu. Rīga: Izdevniecība Avots, 2006., 1042. lpp.

Sk.: UNCITRAL Maksātnespējas tiesību aktu rokasgrāmata. 230. lpp.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 07.03.2012. spriedums lietā Nr. SPC-25/2012. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2012. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., C-265. lpp.

Sk. arī: Jauja H. Maksāšanas testa izpratne juridiskās personas maksātnespējas procesā. Jurista Vārds, 07.02.2012., Nr.6, 18.-20. lpp.

Sk.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 31.03.2016. spriedums lietā Nr. SKC-3/2016, 6.5. punkts.

Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2016, skatīts 20.06.2016.

Sk.: Maksātnespējas administrācijas skaidrojumi un atziņas. 2008 – 2014. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015., 109. lpp. Sk. arī: Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.p.

MNL 79.p. 2.d. noteiktās tiesības var izmantot pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktā Padomes regulas Nr.1346/2000 3.p. 1.pk. noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators, bet šīs regulas 3.p. 2.pk. noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators – tikai tad, ja viņš kreditoru interesēs iesniedzis kreditoru prasījumu.

Atbilstoši MNL 80.p. 4.d. sūdzības sakarā ar kreditoru prasījumu atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu var iesniegt tiesai, kurā pasludināts attiecīgais maksātnespējas process.

Sk.: Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998., 131. lpp.

Sk.: Latviešu valodas vārdnīca. 3000 pamatvārdu un to skaidrojumu. Rīga: Izdevniecība Avots, 2006., 916. lpp.

Citādi par šo jautājumu: Jauja H. CPL 363.17 panta komentārs. Grām.: Civilprocesa likuma komentāri. II daļa. (29.-60.1 nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012., 477. lpp.

Sk.: Jauja H. CPL 363.17 panta komentārs. Grām.: Civilprocesa likuma komentāri. II daļa. (29.-60.1 nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012., 477. lpp.

Turpat, 478. lpp.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v3i76.2856

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License